Πρόλογος
ν συντομίᾳ θὰ ἀναφερθῶ στὰ γεγονότα ποὺ διαδραματίστηκαν σὲ μιᾷ περίοδο ποὺ ἄρχισε περίπου στὶς ἀρχὲς τοῦ 1990 ἕως τὸ τέλος 2004 γιὰ μιᾷ δήλωσῃ ποῦ εἶχα κάνῃ τὴν περίοδο αὐτ, γραπτῆ καὶ προφορικῆ λέγοντας ὅτι, ἡ ἐκκλησία καταστρέφει τὰ ἔργα τοῦ σατανᾶ, καὶ ἀφοῦ καταστρέφει τὰ ἔργα του θὰ καταστρέψῃ καὶ αὐτόν, καὶ γιατὶ θέλω νὰ δείξω τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους χρειάσθηκε νὰ φέρουν τὸ βρικόλακα (διάβολο) τὰ ἐξ οὑρανοῦ τσιράκια του γιὰ νὰ μὲ τιμωρήσει διότι κατέγραφα ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ διαβάσετε καὶ γιὰ νὰ μάθετε τί ἀκριβῶς ἔκαμε καὶ τί μέσα χρησιμοποίησε ἀπὸ τὸ 2005 ἕως καὶ τὸ 2018.
Ὁ βρικόλακας ὁ πρῶτος τῆ περιόδου 1990 ἕως τὸ τέλος 2004 ἐφιλοξενεῖτο στῆ βορεινῆ πλευρᾶ τῆς ὁδοῦ Ρόδου τῶν Πατρῶν, καὶ χρησιμοποιοῦσε τὸ ἄτομο τοῦ ἰδιοκτήτη ἀλλάζωντας κάθε φορᾶ τὴν ἐμφάνισή του γι ν μὴ τν ἀναγνωρίζω.
Αὐτὸς ποὺ ἦρθε τὴν παραμονὴ Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τὸ 2004 καὶ ποὺ θὰ διαβάσετε σὲ ἄλλο κεφάλαιο ἦταν ὁ μεγάλος, καὶ θὰ τὸ διαπιστώσετε ἀπὸ τίς ἐνέργειες ποὺ ἔκανε καὶ ποὺ εἶχαν παγκόσμια ἀπήχηση, τὰ ἔργα ποῦ ἔκανε ἦταν, τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους ποῦ ἔπεσε, ὀκτῶ ἀεροπλάνα ποῦ ὑπῆρχε προειδοποίησης σὲ μένα, τρία πλοῖα, ὀκτῶ μεγάλοι παγκόσμιοι Σεισμοί, καὶ ὁ σεισμὸς τῶν Κυθήρων ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὰ προηγηθέντα γεγονότα καὶ ἀπὸ αὐτὰ ποῦ ἀκολούθησαν συνεπάγεται ὅτι ἔγινε εἰδικὰ γιὰ τὸν ναὸ τῆς Παντανάσσης νὰ πέσῃ, τὰ καιρικὰ φαινώμενα, οἱ φωτιὲς στὴν Πορτογαλία καὶ πολλὰ μικρότερα γεγονότα, ὅλη αὐτὴν τὴν ἐνέργεια – βρῶμα  τὴν διαχειρίστηκα ἐγώ, τὴν ἔφαγα, τὴν δέκτηκα, τν κατέστρεψα καὶ τὴν ἔβγαλα, ἀλλοῦ θὰ διαβάσεται περισσότερες πληροφορίες.
Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔκανε γιὰ νὰ πληγῇ ἡ ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἐξουδετερώσῃ ἐμένα ποῦ τὰ ἔγραφα καὶ γιὰ νὰ μὲ παρακολουθοῦν νὰ μὴ δημοσιεύσω ὅλα αὐτὰ ποῦ διαβάζεται, ἡ δημοσίευση ἔγινε μετὰ ποῦ ἔκαψε τν μεγάλο ὁ Θεός.
Ὁ μεγάλος πλαισιώθηκε μὲ τὸν ἐπίσης μεγάλο τοῦ οὐρανοῦ, ὁ ὁποῖος προῆλθε ἀπὸ μία εἰκονικὴ ἀνατίναξη τοῦ Τοῦνελ τῆς Μάγχης, καὶ ὅτι ἔκανε στὴν προετοιμασία γιὰ νὰ κτυπήσῃ ἕνα στόχο, ἦταν εἰκονικό, ἀλλὰ οἱ συνέπειες ἦταν πραγματικές, ὁ εἰκονικός ἐργαζόταν τὴν περίοδο τῆς ἡμέρας καὶ ὁ μεγάλος μὲ τὸ σκοτάδι, δηλαδὴ τὴν νύκτα γιὰ νὰ μὴν ἀναγνωρίζετε.
Ὁ μεγάλος προῆλθε ἀπὸ τὴν προσήλωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ παρακολουθοῦσε τὸ εὐρωπαϊκὸ κύπελο ποῦ πήραμε τὸ 2004 στὴν τηλεόραση τότε, δηλαδὴ ὅσοι χαζοὶ παρακολουθούσαμε τὴν ἑλληνικὴ προσπάθεια, προσφέρθηκαν στὸν κάτω θεὸ γιὰ νὰ ἔλθη νας θεὸς ὁ ὁποῖος θὰ ἐπεδίωκε νὰ τιμωρίσ κα καθαρίσει τὸ τοπίο, ὄχι μόνο ἐμένα πο εἶχα γράψει ὅλα αὐτὰ πο διαβάζετε, ἀλλὰ καὶ τν κκλησία πο το κατέστρεφε τ ργα πο κανε σε μένα, ἀλλὰ κα νὰ ἀλλάξει τὴν ἑλληνικὴ νοοτροπία καὶ νὰ γίνῃ ὅπως ἡ εὐρωπαϊκὴ γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἀλωθεῖ μὲ τοὺς κουρδισμένους ὀπαδοὺς διαμορφωτὲς οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ διαμορφώσουν ἀνδρίκελα πρότυπα καὶ τὰ προβάλλουν γιὰ παραδειγματισμὸ ἐπιτυχίας καὶ μεταλλάξουν κατὰ κάποιο τρόπο τὴν κοινωνία ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετὰ ὅλα εἶναι πολὺ εὔκολα γιὰ τὴν ἄλωσή της.
Γιὰ νὰ καταλάβετε πῶς δουλεύει τὸ σύστημα τῶν ἀπατεώνων ἐν ὀλίγοις θὰ σᾶς προετοιμάσω νὰ καταλάβετε τὸν τρόπο ἐκτέλεσης τῶν τιμωριῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν εἶναι δικοί τους ἢ δὲν κάνουν τὸ θέλημά τους (ἐκτελοῦν) ἀνθρώπους μὲ ὁποιανδήποτε τρόπο καὶ τοὺς προσφέρουν θυσία στὸν κάτω θεό τους, ὁ ὁποῖος τοὺς προσφέρει πρώτη ὕλη, δηλαδὴ τὴν γνωστὴ ἐνέργεια (βρῶμα) ποὺ καταστρέφει καὶ μεταλλάζ τὸν ἄνθρωπο, καὶ ἐκτελεστὲς δηλαδὴ διαβόλους τριβόλους πονηρὰ πνεύματα βρικόλακες καὶ τὰ λοιπά, καὶ ὅλα αὐτὰ φιλοξενοῦνται στὰ σπίτια τῶν ἐπιγείων ὀπαδῶν, καὶ στὴν συνέχεια τὰ ἐκμεταλλεύονται οἱ ἐξ οὐρανοῦ διαμορφωτὲς τῶν ἀνθρώπων ἀνάλογα τὶ θὰ ἐπιδιώξουν στὸν κάθε ἄνθρωπο, ὅλα αὐτὰ τά (ὑλικά) γιὰ τὴν διαμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου στοὺς μὲν ἄνδρες πέφτει στὸ κεφάλι των καθὼς ἐκ τῆς δημιουργίας ὁ ἄνδρας ἔχει τὴν πρώτη θέση, τῶν δὲ γυναικῶν τὴν ἐνέργεια τὴν ρίχνουν σὲ ἕνα ἄλλο ποιὸ εὐαίσθητο σημεῖο, ὅλα αυτὰ εἶναι γραμμένα στο κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης.
Γνωρίζω τὴν θέση τῆς ἐπιστήμης καὶ τὸν ρόλο τῆς νδρικῆς ὀρμόνης, αλλὰ ἐδ πάρχουν δύο μορφς φθορᾶς τῆς κεφαλῆς τῶν ἀνδρῶν, ἡ μία φθείρει - καταστρέφει ὅλο τὸ τριχωτὸ τῆς κεφαλῆς καὶ ἡ ἄλλη μορφῆ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ μέτωπο καὶ σιγὰ σιγὰ πάει πρὸς τὰ πίσω.
Ἐγ θὰ προσπαθήσω στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης νὰ πῶ τὴν γνώμη μου καὶ καὶ θὰ παρουσιάσω πολλὰ στοιχεῖα, καὶ γιατὶ στὴν γυναῖκα συμβαίνει τὸ ἀντίθετο καὶ ἐμφανισιακὰ τουλάχιστον μένει ἀλώβητη ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν ἄνδρα ὁ ὁποῖος στὴν κυριολεξία τὸ ἐπάνω κεφάλι ἀλλοιώνεται - καταστρέφεται.
Ἡ ἀναφορὰ ποὺ γίνετε στὴν βαρύτητα ὅτι εἶναι αὐτὴ ποὺ προκαλεῖ τὴν καταστροφὴ στὸν νθρωπο ἔχει λογικὴ νὰ διαχωρίσει τὶ θὰ καταστρέψει; Ἢ μπορεῖ νὰ ξεχωρίζει τὴν γυναῖκα ἀπὸ τὸν ἄνδρα;
Καὶ γιατὶ ἡ βαρύτητα στὰ ἄψυχα ἐνεργεῖ ὁλοκληρωτικὰ καὶ στὸν ἄνθρωπο ἐπιλέγει μόνο ὁρισμένες περιοχές;
Αὐτοὶ ποὺ ἐπιλέγουν τὶ θὰ καταστραφεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ἔχουν ἄλλη ἐνέργεια ποὺ τὰ προκαλοῦν αὐτά, καὶ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ τὴν κατευθύνουν σὲ ὅποιο σημεῖο θέλουν καὶ νὰ προκαλέσουν ὅτιδήποτε στὸν νθρωπο ποὺ θέλουν νὰ διαμορφώσουν ἢ νὰ πλήξουν ἢ νὰ τοῦ δημιουργήσουν προβλήματα, καὶ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν βαρύτητα, ἂν εἶχε σχέση δὲν θὰ ἦταν ὑποχρεωμένοι οἱ ἐπάνω θεοὶ νὰ στέλνουν πεσκέσι ζωντανοὺς ἢ νεκροὺς ἀνθρώπους (τὸν τρόπο θὰ τὸ μάθετε στὴν συνέχεια) στοὺς κάτω θεοὺς γιὰ νὰ τοὺς στέλνουν τὰ μέσα ποὺ θὰ τοὺς ἐπέτρεπε νὰ προκαλέσουν τὰ προβλήματα ποὺ ἐπιβάλλουν στὸν ἄνθρωπο.
Ὅτι θὰ διαβάσετε στὴν συνέχεια εἶναι μὲ ἀποδείξεις πραγματικὲς καὶ πνευματικές, ἐγ εἶχα ἕνα πλεονέκτημα τὸ ὁποῖο μοῦ ἔχει δοθεῖ ἀπὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸν Θεὸ Τοῦ οὐρανοῦ, μοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ καταστρέφω αὐτὴν τὴν ἐνέργεια ποὺ προκαλεῖ ὅλα αυτὰ λόγ τῆς μεγάλης πίεσης ποὺ δέχτηκα, καὶ τούτο διότι συνήργησα νὰ τιμωρηθοῦν αυτοὶ ποῦ ἔριξαν τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ νὰ πλήξουν τὴν εκκλησία τῆς Παντανάσσης, επίσης νὰ βλέπω πνευματικὰ τί ἀφοροῦσε ἐμένα κατὰ τὸν προγραμματισμὸ τῶν γεγονότων ποὺ θὰ ἐπακολουθοῦσαν καὶ πνευματικὴ προετοιμασία πρὶν ἀπὸ κάθε ἐπίθεση ἡ ὁποία ἦταν ἀπαραίτητη γιὰ νὰ αντέξω τὴν ἐπερχόμενη επίθεση ποὺ δεχόμουν ὥστε νὰ ἀποφύγω ἕνα πλῆγμα εἰς βάρος μου ἢ μία διαμόρφωση παρὰ τὴν θέλησή μου καθὼς οἱ ἐπιθέσεις ατὲς εἶναι πάρα πολὺ σκληρὲς καὶ θὰ τὸ καταλάβεται στὴν συνέχεια ὅταν θὰ δεῖτε μόνοι σας ὅτι ἡ κάθε ἐπίθεσις συνέπεπτε πάντα τὴν παραμονὴ κάποιας λειτουργείας ὥστε οἱ συνέπειες νὰ εἶναι μικρὲς καὶ ἐλεγχόμενες.
Θὰ μάθετε μὲ ποιὸ τρόπο ὁ Θεὸς καταστρέφει ὅλα αὐτὰ καὶ πῶς θὰ ἐνισχυθεῖ ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θὰ προσφέρει τὴν βοήθειά του γιὰ τὴν καταστροφὴ τέτοιων φαινομένων ἢ γιὰ τὴν δική του προστασία, ἡ συνδρομὴ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀπαραίτητη.
Πρῶτα θὰ μάθετε μιᾶ μορφῆ ἐξουσίας τῆς δικῆ μου ποὺ προηγήθηκε προκειμένου νὰ ὑπάρχει ἐπικοινωνία μὲ τὸ ἀποκαλούμενο θεὸ καὶ ἐμοῦ παρὰ τὴν θέλησή μου.
Προκειμένου νὰ ἐξουσιασθ ἕνας ἄνθρωπος πρέπει πρῶτα νά (μολυνθεῖ - ποτισθεῖ) μὲ τὴν οὐσία ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν βρικόλακας τὸν ἀποκαλούμενο διάβολο, ἐγὼ τὸν λέω βρικόλακα καὶ νομίζω ὅτι εἶναι κατάλοιπο τῶν βρικολάκων καὶ τοῦ ονόματος ποῦ τοῦ προσδίδω διότι τὸν ἔζησα τρειάντα χρόνια εἴκοση τέσσερεις ὥρες συνεχῶς, ἐξάλλου οὐρὲς καὶ κέρατα οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν, ἑπομένως καὶ ἐπειδὴ παρακολούθησα καὶ βλέπω ὅτι ὑπάρχῃ μεγάλη σχέση μὲ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο καὶ μὲ τὴν μορφῆ τῶν ζῶων ποῦ θέλουν νὰ ὁμοιάζουν μᾶλλον πρὸς τὰ ἐκεῖ θὰ ρέπουν.
Αὐτὴ τὴν ἐργασία τῆς ἐξουσίας τὴν ἀνέλαβε καὶ τὴν ἐκτέλεσε γιὰ λογαριασμὸ τοῦ βρικόλακα μιᾷ ὀδοντίατρος μυημένη στὸ σατανισμὸ ποὺ πῆγα νὰ φτειάξω ἕνα δόντι, (τὸ πῶς καταστράφηκε τὸ συγκεκριμένο δόντι θὰ φανεῖ στὴν συνέχεια καθὼς καὶ πῶς καταστράφηκαν ὅλα σχεδὸν μετὰ τὴν ἐπέμβασῃ τοῦ βρικόλακα), τὸν βρικόλακα τὸν εἶχαν κρυμμένο μέσα στὸ ἰατρεῖο σὲ ἕνα ἄλλο δωμάτιο.
Τὴν ἔνεση τὴν βρώμικη γιὰ τὴν ἐξουσία μοῦ τὴν ἔκανε ἡ ὀδοντίατρος (ἀμφισβητῆτε καὶ πιστεύω ὅτι τὴν ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ βρικόλακας παίρνωντας τὴν μορφὴ τῆς ὀδοντιάτρου καθὼς ὅταν ἄνοιγα τὰ μάτια μου ἀπὸ τὴν νύστα ποῦ μοῦ προκαλοῦσε, τὰ μάτια της - του ἦταν ξω ἀπὸ τίς κόγχες τους στὴν τρίτη ἐπίσκεψη, καὶ ἐνῷ ἕως τότε δὲν ὑπῆρξε τίποτα τὸ παράξενο ἢ τὴν καβάλαγε ὅπως λέγετε καὶ ἐνεργοῦσε ἀπὸ μόνος του, ὅπως ἔκανε καὶ σὲ ὅλες τὶς ἄλλες περιπτῶσεις (θὰ τὸ διαπιστώσετε καὶ ἀπὸ ἄλλες παρεμβάσεις ποὺ χρησιμοποιήθηκαν ἄνθρωποι σὲ ἄλλες φάσεις ἀναλόγων ἐργασιῶν) ἡ ἐξουσία τῆς ὀδοντιάτρου αὐτῆ τῆ σημασία εἶχε καὶ δὲν εἶναι ἡ μόνη ποὺ ἔχει αὐτὸ τὸ ρόλο, σὲ ὄλες σχεδὸν τὶς κατηγορίες τίς κοινωνίας ὑπάρχου δικοί του γι’ αὐτὴ τὴν δουλειᾷ ποὺ κάνει νὰ δηλητηριάζ τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τὸν ἐξουσιάσ στὴν συνέχεια).
Γιὰ τὴν μύησῃ τῆς ὀδοντιάτρου στὸν σατανισμὸ μὲ διαβεβαίωσε καὶ δημοσιογράφος ποὺ ἔδωσα τὰ στοιχεῖα της.
Οἱ βρῶμες αὐτοῦ τοῦ συστήματος εἶναι πολλὲς καὶ κάθε μία κάνει διαφορετικὴ ἐργασία, μία ὅμως εἶναι σκληρότερη ἔχει τὴν αἴσθηση νεροῦ καὶ αὐτὸ τὸ εἶδος ποὺ θὰ φᾶτε ποὺ ἔχει (μολυνθῇ) τὸ νοιώθετε νερουλὸ καὶ συρικνώνει τὰ πάντα στὸν ἄνθρωπο, διότι ατ βρμα εναι πο σ τραβάει σωτερικ πρς τ κάτω.
Αὐτὸ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ τσακίζεται ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ τὸν καταβάλει, ἂν καταφέρεται νὰ τὴν διαλύσετε καὶ ἐπειδὴ θὰ σᾶς κουράσῃ πολὺ θὰ πρέπει νὰ βρεῖτε ἀντίδοτα ἐνίσχυσης τοῦ ὀργανισμοῦ σας.
Στὴν δική μου περίπτωση ἡ ὑπόδειξης ἐξ οὐρανοῦ ἦταν διάφοροι ξηροὶ καρποὶ ἄψητοι, γιὰ νὰ συνέλθω τότε ἔτρωγα γύρω στ να κιλ τὴν ἡμέρα περίπου γιὰ ἕνα χρόνο.
Πληροφορίες γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν Κεφαλαίων
Τὸ πρῶτο Κεφάλαιον (Ἡ Συμβολὴ τῆς Ὀδοντιάτρου) ἀναφέρεται στὴν συνδρομὴ τῆς ὀδοντιάτρου μυημένη στὸν σατανισμὸ νὰ βοηθήσῃ τὸν βρικόλακα  τῆς πρώτης περιόδου ὥστε μὲ τὴν βελόνα ποῦ μοῦ ἔκανε καὶ ἡ ὁποῖα περιεῖχε τὴν οὐσία ποὺ σὲ ἐξουσιάζῃ γιὰ μπορῇ νὰ σὲ ἐλέγχει στὴν συνέχεια παρὰ τὴν θέλησή σου, ὅσοι ἀποφασίζουν μὲ τὴν θέλησή τους νὰ ἀκολουθήσουν αὐτὸν τὸν δρόμο τοὺς  δίνουν καὶ πίνουν σχετικὰ ἐμπολουτισμένα ποτά.
Τὸ δεύτερο Κεφάλαιον (Ἡ Ἐπαφὴ μὲ τοὺς Μάγους) ἀφορᾷ γεγονότα τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐπαφή μου μὲ τοὺς μάγους ποῦ χρησιμοποίησα ἀρχικῶς χωρὶς ἀποτέλεσμα.
Τὸ τρίτο Κεφάλαιον (Οἱ Ἐνέργειες στὸ Σπίτι) ἀφορᾷ ἐνέργειες καὶ μέσα ποὺ ἔγιναν στὸ σπίτι γιὰ τὸν ἐπηρεασμό μου ἀπὸ τὸν βρικόλακα (διάβολος ἢ σατανᾶς, εἶναι δύο διαφορετικὲς δυνάμεις μὰ τὸ ἵδιο ἀποτέλεσμα, ἐγὼ τοὺς ἀντιμετώπισα καὶ τοὺς δύο, σὲ κάποιες ἐνέργειες μαζῆ καὶ σὲ κάποιες ἄλλες ὄχι,τὰ ὄνομα ποὺ ἐγὼ τοὺς ἔδωκα εἶναι βρικόλακες, στὴν συνέχεια θὰ δεῖτε ὅτι δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἐξάλλου, ὁ μεγάλος τους ἀκόμη ἑμφανίζεται σὰν φίδι, καὶ ὅταν τὸν ἔφεραν μετὰ τὴν δημοσίευση τῶν κειμένων ποὺ διαβάζεται, μοῦ τὸν ἔδειξαν νὰ ἐμφανίζετα σὰν κίτρινο φίδι νὰ βγαῖνῃ μέσα ἀπὸ ἕνα σωρὸ ξερὰ χόρτα, ἐγὼ τοῦ εἶπα: Πολὺ θὰ ἤθελα νὰ βάλω φωτιᾶ στὰ χόρτα, γιατὶ ἤξερα ὅτι αὐτὸ θὰ συνέβαινε, ὁ ἄλλος θεὸς παριστάνῃ τὸν γαμῆκο καὶ ἐμφανίζεται σὰν τράγος, τὸ ἀστέρι τοῦ τὸ ἔβαλαν γιὰ νὰ κρύβῃ τὰ κέρατα, ἀκόμη σὲ ἐμένα ἐμφανίσθηκε σὰν γάτος καὶ σὰν πουλί, στὴν Κάμα Σούτρα τῆς ἐποχῆς ἐκεῖνης γιὰ καλύτερα ἀποτελέσματα ἔγινε καὶ χταπόδι).
Τὸ τέταρτο Κεφάλαιον (Οἱ Ἐνέργειες στὸ Μαγαζί) ἀφορᾷ ἐνέργειες καὶ μέσα ποῦ ἔγιναν στὸν χῶρο τοῦ μαγαζιοῦ.
Τὸ πέμπτο Κεφάλαιον (Οἱ Ἐνέργειες στὸν Ὑπολογιστή) ἀφορᾷ ἐνέργειες ποὺ ἔγιναν στὴν διάρκεια τῆς χρήσης τοῦ Ὑπολογιστή.
Τὸ ἔκτο Κεφάλαιον (Οἱ Ἐνέργειες στὶς Ἐκκλησίες) ἀφορᾷ διάφορες ἐνέργειες καὶ πράξεις ποὺ ἔγιναν σὲ διάφορες ἐκκλησίες τῶν Πατρῶν.
Τὸ ἔβδομο Κεφάλαιον (Ἡ Ἁγία Γραφή) ἀφορᾷ ἐξ ὁλοκλήρου Τὴν Ἁγία Γραφή, τὸ ἀεροπλάνο τῆς Ἰνδονησίας  που ἔπεσε ὅπως καὶ τὸ πλοῖο στὴν ἴδια περιοχῆ ποῦ βούλιαξε μὲ τὰ παιδιὰ εἶχαν ἕνα καὶ μόνο στόχο, νὰ σταματήσῃ ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ να μὴν ὁλοκληρωθοῦν αὐτὰ ποὺ διαβάζεται, στὰ ἑπόμενα κεφάλαια θὰ καταλάβετε γιατὶ προκαλοῦνται τὰ ἀτυχήματα καὶ πῶς χρησιμοποιοῦνται.
Τὸ ὄγδοο Κεφάλαιον (Ἡ Ἄφιξης τοῦ Διαβόλου) ἀναφέρεται στὰ μέσα ποῦ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ νὰ φέρουν οἱ ἐξ οὐρανοῦ συνεργαζόμενοι τοῦ διαβόλου τὸν διάβολο γιὰ νὰ παρεμποδίσῃ τὴν ὁλοκληρώσῃ Τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ νὰ τιμωρίσῃ ἐμένα γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐγὼ τοῦ καταμαρτυρῷ καὶ ἔγραψα ὅτι ἔκανε καὶ κάνει.
Τὸ ἔνατο Κεφάλαιον (Ἱερὸς Ναὸς Παντανάσσης Πατρῶν) ἀφορᾷ  τὰ διαδραματιζόμενα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παντανάσσης Πατρῶν, πῶς εἰσῆλθε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ τὸν προστατεύσῃ ἀπὸ τὸν ἐπικείμενο σεισμὸ τῶν Κυθήρων, πὼς βοήθησε ἐμένα νὰ διώξω τὸν σατανᾶ ποὺ εἶχαν φέρῃ στὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης ἐπειδὴ εἶχα γράψῃ καὶ εἶπα ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ποὺ καταστρέφῃ ὅλα τὰ ἔργα τοῦ σατανᾶ, καὶ ἀφοῦ καταστρέφει τὰ ἔργα του θὰ καταστρέψει καὶ αὐτόν.
Τὸ δέκατο Κεφάλαιον (Τὸ Ἐλικόπτερο Τοῦ Ἁγίου Ὅρους)  ἀναφέρεται στὴν πραγματικὴ αἰτία ποὺ ἔπεσε, τὶ προηγήθηκε, καὶ τὶ ἐπακολούθησε, αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἦταν ἡ αἰτία ποῦ ἀπεκάλυψε τὸν σατανᾶ, γιατὶ σκοτώνῃ καὶ τὶ προκαλεῖτε ἀπὸ ἕνα τέτοιο γεγονός, καὶ πῶς ἀντέδρασε ὁ σατανᾶς ὅταν καθαρὰ ἐγὼ τὸν κατηγόρησα γιὰ τὸ συγκεκριμένο γεγονὸς καὶ πῶς ἀντέδρασε.
Τὸ ἐνδέκατο Κεφάλαιον (Ἀεροπλάνα καὶ Πλοῖα) ἀναφέρεται στὰ ἀεροπλάνα καὶ τὰ πλοῖα ποῦ χρησιμοποιήθηκαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τὸ ἀεροπλάνο τῆς Ἰνδονησίας καὶ τὸ πλοῖο ποὺ βούλιαξε.
Τὸ δωδέκατο Κεφάλαιον (Ὁ Σεισμὸς τῶν Κυθήρων) ἀναφέρετε στὸν συγκεκριμένο σεισμό, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιλεγῇ γιὰ νὰ πέσῃ ἡ ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης, τὶ προηγήθηκε τοῦ σεισμοῦ καὶ τὶ ἐπακολούθησε μετὰ τὸν σεισμό.
Τὸ δέκατο τρίτο Κεφάλαιον  (Σεισμοὶ καὶ Φωτιές) ἀναφέρεται στοὺς παγκοσμίους σεισμοὺς καὶ φωτιὲς ποῦ χρησιμοποιήθηκαν. 
Τὸ δέκατο τέταρτο Κεφάλαιον (Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀνδρέου) ἀναφέρεται στὰ γεγονότα ποὺ ἔγιναν μέσα στὸν Παλαιὸ Ναὸ Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στὶς νυκτερινὲς λειτουργίες.
Τὸ δέκατο πέμπτο Κεφάλαιον (Ἡ Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ) ἀναφέρεται στὴν Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν προστασία καὶ τὴν βοήθεια τοῦ ἀνθρώπου ποὺ κυνδυνεύῃ καὶ πότε δίδεται.
Τὸ δέκατο ἔκτο Κεφάλαιον (Ἡ Μετάλλαξης) ἀναφέρεται στὸ πῶς γίνονται στὸν ἄνθρωπο οἱ διάφορες σωματικὲς μεταβολές, πῶς προκαλεῖτε ἡ καταστροφὴ τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου καὶ διαφορες ἄλλες ἔννοιες ἐν περιλήψῃ, τὰ περισσότερα τῆς Μετάλλαξης ἔχουν προέλθῃ ἀπὸ τὸν οὐρανό.
Καὶ τὸ δέκατο ἔβδομο Κεφάλαιον (Ἐπίλογος) μία σύντομ ἀνασκόπησῃ διαφόρων συμπερασμάτων καὶ διάφορα γεγονότα κατ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους 2019 κα μετά.
Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr