Πρόλογος
 ν συντομίᾳ θὰ ἀναφερθῶ στὰ γεγονότα ποῦ διαδραματίστηκαν σὲ μία περίοδο ποῦ ἄρχισε περίπου στὶς ἀρχὲς τοῦ 1990 ἕως τὸ τέλος 2004 ποῦ ἔριξαν τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὸ βόρειο Αἰγαῖο, καὶ τὶ ἐπακολούθησε ἕως καὶ σήμερα τέλος 2023 γιὰ τὴν ἄποψή μου ποῦ εἶχα γράψῃ τὴν περίοδο αὐτή, γραπτὴ καὶ προφορική, λέγοντας ὅτι, ἡ ἐκκλησία καταστρέφει τὰ ἔργα τοῦ σατανᾶ, καὶ ἀφοῦ καταστρέφει τὰ ἔργα του θὰ καταστρέψῃ καὶ αὐτόν, καὶ γιατὶ θέλω νὰ δείξω τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους χρειάσθηκε νὰ φέρουν τὸ βρικόλακα <διάβολο ἢ σατανά> οἱ ἐξ οὐρανοῦ διαχειριστές του γιὰ νὰ μὲ τιμωρήσῃ διότι κατέγραφα ὅλα αὐτὰ ποῦ ἄρχισαν μετὰ τὴν δημοσίευση τῆς ἄποψής μου καὶ ποῦ θὰ διαβάσετε στὴν συνέχεια, καὶ γιὰ νὰ μάθετε τὶ ἀκριβῶς ἔκαμε καὶ τὶ μέσα χρησιμοποίησε ἀπὸ τὸ 1990 ἕως καὶ τὸ 2023.
Ὁ βρικόλακας <Ὅταν λέω βρικόλακα ἢ βρικόλακες ἐννοῶ ὅλο τὸ συνονθύλευμα τοῦ διαβόλου, καὶ ὅταν λέω βρῶμα, ἐννοῶ τὴν ἐνέργεια ποῦ βάζει μέσα στὸν ἄνθρωπο, καὶ ἡ ὁποῖα δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ τὸν ἐξουσιάσῃ καὶ νὰ τὸν κάνει ὑποχείριό του, γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν σοῦ τὴν βάζουν νοιώθεις δυσφορία μεγάλη καὶ ψυχικὸ στρὲς ἕως ὅτου ἐνσωματωθῆ>, ὁ πρῶτος τῆς περιόδου 1990 ἕως τὸ τέλος 2004, ἐφιλοξενεῖτο στὴν βορεινῆ πλευρᾶ τῆς ὁδοῦ Ρόδου τῶν Πατρῶν, καὶ χρησιμοποιοῦσε τὸ σῶμα καὶ τὴν μορφὴ τοῦ ἰδιοκτήτη μεταλαγμένη, <ἔμπαινε μέσα του ἀλλάζωντας κάθε φορὰ τὴν ἐμφάνισή του γιὰ νὰ μὴ τὸν ἀναγνωρίζω, καὶ ἐρχόταν στὸ μαγαζὶ τότε καὶ ἔκανε πράξεις καὶ ἐνέργειες ποῦ εἶναι γραμμένες σὲ ἄλλο κεφάλαιο καὶ μοῦ προξενοῦσε τεράστια προβλήματα χωρὶς ἐγὼ νὰ γνωρίζω ὅτι ὅλα αὐτὰ προερχόταν ἀπὸ αὐτόν.
Αὐτὸς ποῦ ἦρθε τὴν παραμονὴ Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τὸ 2004 καὶ ποῦ θὰ διαβάσετε σὲ ἄλλο κεφάλαιο ἦταν ὁ μεγάλος, καὶ θὰ τὸ διαπιστώσετε ἀπὸ τὶς ἐνέργειες ποῦ ἔκανε καὶ ποῦ εἶχαν παγκόσμια ἀπήχηση, τὰ ἔργα ποῦ προκάλεσε ἦταν, νὰ ρίξῃ τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, θὰ τὸ διαπιστώσετε ἀπὸ τὶ προηγήθηκε πρὶν τὴν πτῶσῃ, καὶ τὶ ἐπακολούθησε μετά, ὀκτὼ ἀεροπλάνα ποῦ ὑπῆρχε προειδοποίησης σὲ μένα, πρὶν τὸ πέσιμο τῶν ἀεροπλάνων καὶ ἐννοῶ προειδοποίησης πνευματική, τρία πλοῖα, ὀκτῶ μεγάλοι παγκόσμιοι Σεισμοί, καὶ ὁ σεισμὸς τῶν Κυθήρων, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὰ προηγηθέντα γεγονότα καὶ ἀπὸ αὐτὰ ποῦ ἀκολούθησαν συνεπάγεται ὅτι χρησιμοποιήθηκε εἰδικὰ γιὰ τὸν ναὸ τῆς Παντανάσσης τῶν Πατρῶν νὰ πέσῃ, λόγῳ Παρθένου καὶ Θεοῦ, τὰ καιρικὰ φαινόμενα, οἱ φωτιὲς στὴν Πορτογαλία καὶ πολλὰ μικρότερα γεγονότα.
Σκοπὸς τῶν γεγονότων ποῦ προκαλοῦσε ἢ προκαλοῦσαν, ἦταν ἡ συσσώρευσης βρῶμας ποῦ προερχόταν ἀπὸ τὰ γεγονότα ποῦ προκαλοῦσαν, καὶ τὴν ὁποῖα βρῶμα τὴν χρησιμοποιοῦσαν μετὰ ἐναντίον μου γιὰ τιμωρία, γιὰ νὰ μὲ παρακολουθοῦν καὶ νὰ μὲ ἀποτρέπουν νὰ διαδώσω ὅτι εἶχαν προκαλέσει ἐναντίον μου καὶ ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας.
Ὅλη αὐτὴν τὴν ἐνέργεια – βρῶμα ποῦ προκάλεσαν, τὴν δέχτηκα ἐγώ, ἡ βρῶμα αὐτὴ μόλυνε ὀτιδήποτε χρησιμοποιοῦσα καὶ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιβαρύνῃ ἐμένα σωματικά, ὥστε νὰ τελειώνουν μὲ μένα πολὺ γρήγορα, καὶ γενικῶς νὰ σοῦ κάνουν τὴν ζωὴ δύσκολη, <ἡ μεγαλύτερη πίεσης πραγματοποιήθηκε τὴν περίοδο τοῦ 2023,  ὅταν ἔβγαλα τὰ κείμενα ποὺ θὰ διαβάσετε σὲ βιβλίο καὶ τὰ μοίραζα στοὺς ἀνθρώπους, διότι ὅσοι πήγαιναν στὴν σελίδα δὲν τοὺς ἄφηναν νὰ διαβάσουν,  τὴν περίοδο αὐτὴ ἔβγαζα μαῦρα οὔρα καὶ ἡ βρῶμα ἦταν ἀνηπόφορη, τότε καὶ μόνο φοβήθηκα, ἀλλὰ καὶ τότε ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐνεφανίσθη ὁ Εὐαγγελιστῆς Λουκᾶς, καὶ ὁ ὁποῖος μὲ ἐνεθάρρυναι καὶ μὲ απάλλαξε  λέγοντάς μου: Μὴ φοβοῦ.
Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐπετράπη ἀπὸ τὸν οὐρανό, καὶ μοῦ ἐδόθη ἡ ἐξουσία ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ ἀποβάλω ἢ νὰ καταστρέφω τὴν βρῶμα, λέγοντάς μου, στὸ τέλος θὰ μάθης τὸ γιατί, καὶ μεγάλο μέρος αὐτῆς νὰ μετατρέπεται σὲ ἐνέργεια ἀπὸ Τὸν Λόγο Τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἐνισχύωμαι καὶ νὰ παλεύω ἐναντίων των, διότι ἐδῶ ὅτι θὰ διαβάσετε καὶ ὅτι ἐπετεύχθη, ἔγινε μὲ ὑπερπροσπάθεια, θὰ πρέπει νὰ ξέρετε ἕνα ἁπλὸ στοιχεῖο αὐτοῦ τοῦ συνονθυλεύματος, ὅτι κάνει καὶ προκαλεῖ, τὸ κάνει μὲ τὴν βρῶμα ποῦ διαθέτῃ ἢ μαζεύει ἀπὸ τὶς διάφορες ἐνέργειες ποῦ πράττει, καὶ τὴν ὁποῖα βομβαρδίζει συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ τὸν κάνει ὑποχείριό του, ἂν τοῦ καταστρέψετε τὴν βρῶμα, χάνει τὴν ἰδιότητα τοῦ θεοῦ, θὰ πρέπει νὰ σᾶς ξαναβάλῃ νέα, τὴν ὁποῖα ἐσεῖς θὰ πρέπει πάλι νὰ τὴν καταστρέψετε, μόνο τότε βγαίνετε νικητές.
Ὅταν ἔρχεται ἢ φέρνουν ἕνα σατανᾶ, δὲν εἶναι μόνος του, συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ἕνα διάβολο, σὺν τὰ τσιράκια, καὶ τεράστια ποσότητα βρῶμας, τὴν ὁποῖα τὴν τρώει αὐτὸς ποῦ ἀναλαμβάνῃ νὰ ὑποστεῖ τίς συνέπειες, καὶ τὸ ὁποιαδήποτε κόστος ἔχει ἀποφασισθεῖ, ὁ δικός μου ποῦ ἦρθε τὸ 2004 καὶ εἶναι γραμμένα ὅλα του τὰ ἔργα, καὶ πῶς ἦρθε, εἶναι γραμμένα σὲ ἄλλο κεφάλαιο, ὁ Θεὸς τὸν ἔκαψε τὴν ἡμερομηνία ποῦ ἔπεσε τὸ ἐλικόπτερο τὸ 2018, δηλαδὴ δέκα τέσσερα χρόνια μετά, καὶ ὑπάρχῃ ἀλλοῦ ἐξήγησης γιὰ τὰ δέκα τέσσερα ἔτη, καὶ τώρα ἔχει ἀπομείνει ὁ δεύτερος στὴν τάξῃ, ὁ ὁποῖος πιστεύω ὅτι δὲν θὰ διαρκέσῃ τόσο, ἐξάλλου αὐτὸς τρόμαξε μὲ τὸν τρόπο ποῦ κάηκε ὁ μεγάλος, καὶ κάτι μικρὰ γεγονότα ποῦ προκαλεῖ εἶναι ἄνευ ἀξίας, ἀλλὰ ἐπειδὴ κάνει μικρὲς πράξεις, μαλακίζεται συνεχῶς καὶ ἀσταμάτητα, καὶ ὑπέστη ἀπὸ ἐμένα ὅτι ἔκανε τὸ Θεοῦ, ἐννοεῖτε πνευματικά, ἔφαγε κλωτσιές, τοῦ ἔκοψα τὸ λαιμὸ ὅπως ἔκανε στὸν Προδρομο, τὸν ἔφτυσα κατάμουτρα, τὸν σταύρωσα ὅπως τὸν Ἅγιο Ἀνδρέα, τὸν σταύρωσα ὅπως τὸν Ἰησοῦ Χριστό, καὶ τὶ λέγουν ὅτι ἔκαναν στην Εὕα; Αὐτὸ τὸ ρεζιλίκι τὸ ὑπέστη ὁ μικρὸς καὶ ὅλο τὸ συνονθύλευμα ἐξ αἰτίας μιᾶς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ποῦ τῆς βάλανε τὸ διάβολο μέσα της γιὰ νὰ τὴν τιμωρήσουν, τὸ ὅτι τὸν λέω μικρὸ τὸν λέω γιὰ νὰ τὸν μειώσω περισσότερο, καὶ γιατὶ αὐτὸς ἔχῃ τὴν μορφὴ ἀνθρώπου, τὸ πλεονέκτημά του εἶναι ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ ἐνδιάμεσος κρίκος μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς, καὶ κάνει τὸ ἑξῆς, συμπεριφέρεται ἀνάμεσα στους ἀνθρώπους καὶ κάνει τὸν κριτῇ, καὶ ὅταν στοχοποιήσῃ κάποιον, τὸν πλαισιώνῃ μὲ ἕνα βρικόλακα, καὶ ὁ βρικόλακας ἀναλαμβάνῃ καὶ διεκπεραιώνει τίς ἐντολές του, αὐτὸν μοῦ τὸν εἶχαν βάλῃ ἐμένα κολλιτσίδα καὶ δὲν μὲ ἄφησε ἐλεύθερο οὔτε μία ὥρα ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, καὶ τώρα ποῦ ὑπέστη τὴν μεγαλύτερή του ξεφτίλα, φέρνει κάθε μέρα καὶ ἀπὸ ἕνα βρικόλακα, σὺν τοὺς μεγάλους του ἐναλλάξ, ὅλα αὐτὰ εἶναι γραμμένα στὰ ἑπόμενα κεφάλαια, καὶ ἂν θέλετε νὰ βγάλετε ἕνα θετικὸ συμπέρασμα τῶν γεγονότων θὰ πρέπει νὰ τὰ διαβάσετε προσεκτικὰ καὶ να μὴ παρασυρθεῖτε ἀπὸ ἰδέες ποῦ θὰ σᾶς βάλουν κατὰ τὴν διάρκεια ποὺ θὰ τὰ διαβάζεται.
Γιὰ νὰ φέρουν τὸν μεγάλο, χρησιμοποίησαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ποῦ παρακολουθοῦσε τὸ εὐρωπαϊκὸ κύπελο ποῦ πήραμε τὸ 2004 στὴν τηλεόραση τότε, δηλαδὴ ὅσοι παρακολουθούσαμε τὴν ἑλληνικὴ προσπάθεια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κυπέλου, μας πρόσφεραν στὸν κάτω θεό, αὐτὴ ἡ διαδικασία εἶναι κανόνας, γιὰ νὰ τοὺς δώσῃ ἕνα θεὸ ὁ ὁποῖος θὰ ἐπεδίωκε νὰ μὲ τιμωρίσῃ ἐπειδὴ ἔγραφα αὐτὰ ποῦ διαβάζετε, ἀλλὰ νὰ τιμωρίσῃ καὶ τὴν ἐκκλησία ποῦ τοῦ κατέστρεφε τὰ ἕργα ποῦ ἐπέβαλε σὲ μένα, καὶ νὰ ἀλλάξει τὴν ἑλληνικὴ νοοτροπία καὶ νὰ γίνει ὅπως ἡ εὐρωπαϊκῆ γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἀλωθεῖ μὲ τοὺς κουρδισμένους ὀπαδοὺς διαμορφωτὲς οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ διαμορφώσουν ἀνδρίκελα πρότυπα καὶ τὰ προβάλλουν γιὰ παραδειγματισμὸ ἐπιτυχίας, καὶ οἱ ὁποῖοι στὴν συνέχεια θὰ μεταλλάξουν κατὰ κάποιο τρόπο καὶ τὴν κοινωνία, ὅλα μετὰ εἶναι πολὺ εὔκολα γιὰ τὴν ἅλωσή της.
Ἐπίσης ὁ δεύτερος θεός, προῆλθε ἀπὸ μία εἰκονικὴ ἀνατίναξη τοῦ Τοῦνελ τῆς Μάγχης ποῦ προκλήθηκε ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα ποῦ εἶχαν φέρει στὴν ἑταιρεία ποῦ δούλευα τότε, καὶ ὅτι ἔκανε κατὰ τὴν προετοιμασία γιὰ νὰ κτυπήσῃ ἕνα στόχο, ἦταν εἰκονικό, ἀλλὰ οἱ συνέπειες ἦταν πραγματικές, ὁ εἰκονικὸς ἐργαζόταν τὴν περίοδο τῆς ἡμέρας, καὶ ὁ μεγάλος μὲ τὸ σκοτάδι, δηλαδὴ τὴν νύκτα γιὰ νὰ μὴν ἀναγνωρίζετε.
Γιὰ τὸν τρόπο ἐκτέλεσης τῶν τιμωριῶν τῶν ἀνθρῶπων ποῦ δὲν εἶναι δικοί τους ἢ δὲν κάνουν τὸ θέλημά τους <ἐκτελοῦν> ἀνθρώπους μὲ ὁποιανδήποτε τρόπο καὶ τοὺς προσφέρουν θυσία στὸν θεό τους, ὁ ὁποῖος τοὺς προσφέρει πρώτη ὕλη, δηλαδὴ τὴν γνωστὴ ἐνέργεια <βρῶμα> ποῦ καταστρέφει καὶ μεταλλάζει τὸν ἄνθρωπο, καὶ ἐκτελεστές, δηλαδὴ διαβόλους τριβόλους πονηρὰ πνεύματα βρικόλακες καὶ τὰ λοιπά, καὶ ὅλα αὐτὰ φιλοξενοῦνται στὰ σπίτια τῶν ἐπιγείων ὀπαδῶν, καὶ στὴν συνέχεια τὰ ἐκμεταλλεύονται οἱ ἐξ οὐρανοῦ διαμορφωτὲς τῶν ἀνθρώπων <λευκὴ βρῶμα> ἀνάλογα τὶ θὰ ἐπιδιώξουν στὸν κάθε ἀνθρωπο, ὅλα αὐτὰ τὰ <ὑλικά> τὸ πῶς χρησιμοποιοῦνται καὶ μεταμορφώνουν τοὺς ἀνθρώπους εἶναι γραμμένα στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης.
Ἐπίσης στὸ ἴδιο κεφάλαιο προσπαθῶ νὰ ἀποδείξω καὶ νὰ ἀντικρούσω τὴν ἐπιστημονικὴ ὀνομασία, γιὰ τὴν ἀναφορὰ καὶ τὸν ρόλο τῆς ἀνδρικῆς ὀρμόνης ὅπως ὀνομάζεται, ὅλη αὐτὴ ἡ ἐνέργεια ἢ βρῶμα ποῦ προέρχεται ἀπὸ κάτω, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ προέρχονται καὶ τὰ χασμουρητά, ἁπλῶς στὴν προκειμένη περίπτωση   χρησιμοποιεῖται μία διαφορετικὴ εἴσοδος τῆς βρῶμας καὶ ἐπιλέγεται τὸ κεφάλι, γιὰ μένα ποῦ γνωρίζω ἀπὸ πρῶτο χέρι τὶ προκαλεῖ αὐτὴ ἡ βρῶμα, θὰ πρέπει νὰ ἤμαστε καὶ εὐχαριστημένοι ποῦ τὸ κεφάλι ἀκόμη εἶναι στὴν θέση του, ἔστω καὶ μισοκατεστραμένο, ὅλη αὐτὴ ἡ ἐνέργεια τραβάει τὰ πάντα πρὸς τὰ κάτω, ἀφοῦ προέρχεται ἀπὸ κάτω, τὸ ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τὰ χασμουρητό, ὅταν γίνεται τὸ χασμουρητό, γίνεται γιὰ νὰ εἰσέλθει ἡ βρῶμα μέσα στὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ τὸ στόμα, ἢ γιὰ νὰ τοῦ πάρει στοιχεῖα γιὰ νὰ τὰ μεταφέρει σὲ ἄλλον ἄνθρωπο, ἡ εἴσοδος τῆς βρῶμας μέσα στὸν ἄνθρωπο καὶ ἐπειδὴ τὸν τραβάει πρὸς τὰ κάτω τοῦ προκαλεῖ δυσφορία, αὐτὸ δὲν μπορῇ νὰ τὸ ἀποδεχθῇ ὁ ἄνθρωπος, διότι ἡ βρῶμα αὐτὴ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο, καὶ ἔτσι δυσανασχετεῖ καὶ ἀνοίγῃ τὸ στόμα του γιὰ νὰ ἐλαφρώσῃ τὴν δυσφορία αὐτὴ καὶ τοῦ βάζουν περισσότερη βρῶμα, οἱ συνέπειες εἶναι στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης.
Ἐπίσης θὰ πρέπει νὰ γνωρίζεται ὅτι στὸν οὐρανὸ ὑπάρχει καὶ διαφοροποιημένο τμῆμα τοῦ ἀπὸ κάτω θεοῦ, καὶ τὸ ὁποῖον χρησιμοποιεῖ τὸν κάτω θεὸ γιὰ νὰ κάνει χασμουρητά, ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι αὐτοὶ γιὰ νὰ ξεχωρίζουν διαφοροποιοῦν τὴν βρῶμα σὲ λευκή, καὶ ἡ ὁποῖα ἀπευθύνεται στὴν διάνοια, μπορεῖ νὰ σᾶς ἀπογειώσει πνευματικά, μόνο ποῦ σᾶς καθοδηγεῖ αὐτὴ πλέον, εἶναι τόσο ἁπλὸ ὅλο αὐτὸ ποῦ μὲ λίγῃ προσπάθεια θὰ τὸ ἀντιληφθεῖτε ἂν παρακολουθήσετε τὶ σᾶς γίνεται λίγο ποιὸ πάνω ἀπὸ τὰ μάτια, αὐτὴ ἡ βρῶμα κάνει καὶ τὰ μαλλιὰ ἄσπρα, ἐπειδὴ ἡ ποσότητα γιὰ νὰ ἐπέλθει ἡ μετάλλαξη τῆς περιοχῆς χρειάζεται καὶ χρόνο καὶ ποσότητα περισσοτέρη, τὸ κολπάκι αὐτὸ εἶναι τὸ μέσον τὸ ὁποῖον λέει στοὺς ἀνθρώπους ποῦ ἀποδέχονται μία τέτοια ἐπέμβαση τὶ θὰ εἴπουν, γνωστοὶ καὶ σὰν καθοδηγητές, ἀλλὰ αὐτὸ γίνεται καὶ σὲ ἄλλους ἀνθρώπους παρὰ τὴν θέλησή τους.      
Διάβασα γιὰ μία ἰδιότητα τῆς βαρύτητας, ὅτι εἶναι αὐτὴ ποῦ προκαλεῖ τὴν καταστροφὴ στὸν ἄνθρωπο ἐπειδὴ τὸν τραβάει πρὸς τὰ κάτω, νομίζω ὅτι δὲν ἔχει λογικὴ αὐτό, διότι δὲν μπορεῖ νὰ διαχωρίζει τὶ θὰ καταστρέψει, ἂν συνέβαινε ἕνα τέτοιο γεγονὸς δὲν θὰ διαχώριζε τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, μόνο τὸ ἀνδρικὸ κεφάλι εἶναι αὐτὸ ποῦ τουλάχιστον σὲ ἕνα τεράστιο ποσοστὸ καταστρέφεται, τὸ γυναικεῖο κεφάλι μὲ τόση περιποιήσῃ δὲν ὑπόκεινται σὲ καμία φθορά, ἢ καὶ ἂν συμβῇ κάτι, αὐτὸ εἶναι μηδαμινό, ἔγραψα λοιπὸν στὴν μετάλλαξη ὅτι αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ ἡ γυναῖκα ἀπὸ τὴν φύση της πρέπει να προκαλεῖ ἐρωτικὰ τουλάχιστον, καὶ νὰ ἡ ἀπάντηση τοῦ οὐρανοῦ: Ὁ Θεὸς τιμῆς ἕνεκεν στὴν γυναῖκα, λόγῳ τοῦ ὅτι ὑποφέρει ὅταν φέρνει τὴν ζωή, τὴν ἁπάλλαξε ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὀδύνη, αὐτὸ ἡ βαρύτητα δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει, γιατὶ δὲν ἔχει λογική.
Αὐτοὶ ποῦ ἐπιλέγουν τί θὰ καταστραφεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ἔχουν ἄλλη ἐνέργεια ποῦ τὰ προκαλοῦν αὐτά, καὶ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ τὴν κατευθύνουν σὲ ὅποιο σημεῖο θέλουν καὶ νὰ προκαλέσουν ὀτιδήποτε στὸν ἄνθρωπο ποῦ θέλουν νὰ διαμορφώσουν ἢ νὰ πλήξουν ἢ νὰ τοῦ δημιουργήσουν προβλήματα, καὶ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν βαρύτητα, ἂν εἶχε σχέση δὲν θὰ ἦταν ὑποχρεωμένοι οἱ ἐπάνω θεοὶ νὰ προσφέρουν  ζωντανοὺς ἢ νεκροὺς ἀνθρώπους <τὸν τρόπο θὰ τὸ μάθετε στὴν συνέχεια> στὸν κάτω θεὸ γιὰ νὰ τοὺς στέλνει τὰ μέσα ποῦ θὰ τοὺς ἐπέτρεπε νὰ προκαλέσουν τὰ προβλήματα ποῦ ἐπιβάλλουν στὸν ἄνθρωπο.
Ὅτι θὰ διαβάσετε στὴν συνέχεια εἶναι μὲ ἀποδείξεις πραγματικὲς καὶ πνευματικές, ἐγὼ εἶχα ἕνα πλεονέκτημα τὸ ὁποῖο μοῦ ἔχει δοθεῖ ἀπὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸν Θεὸ Τοῦ οὐρανοῦ, μοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ καταστρέφω αὐτὴν τὴν ἐνέργεια ποῦ προκαλεῖ ὅλα αὐτά, λόγῳ τῆς μεγάλης πίεσης ποῦ δέχτηκα, καὶ τοῦτο διότι συνήργησα νὰ τιμωρηθοῦν αὐτοὶ ποῦ ἔριξαν τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, καὶ νὰ πλήξουν τὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης καὶ ὄχι μόνο, ἐπίσης νὰ βλέπω πνευματικὰ τὶ ἀφοροῦσε ἐμένα κατὰ τὸν προγραμματισμὸ τῶν γεγονότων ποῦ θὰ ἐπακολουθοῦσαν, καὶ πνευματικὴ προετοιμασία πρὶν ἀπὸ κάθε ἐπίθεση ἡ ὁποῖα ἦταν ἀπαραίτητη γιὰ νὰ ἀντέξω τὴν ἐπερχόμενη ἐπίθεση ποῦ δεχόμουν ὥστε νὰ ἀποφύγω ἕνα πλῆγμα εἰς βάρος μου ἢ μία διαμόρφωση παρὰ τὴν θέλησή μου, καθὼς οἱ ἐπιθέσεις αὐτὲς εἶναι πάρα πολὺ σκληρὲς καὶ θὰ τὸ καταλάβεται στὴν συνέχεια ὅταν θὰ δεῖτε μόνοι σας ὅτι ἡ κάθε ἐπίθεσις συνέπεπτε πάντα τὴν παραμονὴ κάποιας λειτουργείας ὥστε οἱ συνέπειες νὰ εἶναι μικρὲς καὶ ἐλεγχόμενες ἀφοῦ πάντα χρησιμοποιοῦσα τὴν Ἐκκλησία γιὰ προστασία καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς βρῶμας.
Θὰ μάθετε μὲ ποιὸ τρόπο ὁ Θεός, καταστρέφει ὅλα αὐτὰ καὶ πῶς θὰ ἐνισχυθεῖ ἔνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θὰ προσφέρει τὴν βοήθειά του γιὰ τὴν καταστροφὴ τέτοιων φαινομένων ἢ γιὰ τὴν δικῆ του προστασία, ἡ συνδρομὴ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀπαραίτητη, ἐπίσης χωρὶς τὴν συνδρομὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν γίνετε τίποτα, ὁ ἄνθρωπος παίρνει τὸ κόστος, θὰ διαβάσετε ὅτι ὑπάρχουν ἐπικοινωνίες μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τοῦ οὐρανοῦ, οἱ ἐπικοινωνίες ἔγιναν μὲ ἐμένα διότι τὸ κόστος τὸ πῆρα ἐγώ.
Πρῶτα θὰ μάθετε μιὰ μορφὴ ἐξουσίας, τῆς δικῆ μου ποῦ προηγήθηκε προκειμένου νὰ ὑπάρχει ἐπικοινωνία μὲ τὸ ἀποκαλούμενο θεὸ καὶ ἐμοῦ παρὰ τὴν θελήσή μου.
Προκειμένου νὰ ἐξουσιασθῇ ἕνας ἄνθρωπος πρέπει πρῶτα νὰ <μολυνθεῖ - ποτισθεῖ> μὲ τὴν οὐσία ποῦ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν βρικόλακα, τὸν ἀποκαλούμενο διάβολο, ἐγὼ τὸν λέω βρικόλακα καὶ νομίζω ὅτι εἶναι κατάλοιπο τῶν βρικολάκων καὶ τοῦ ὀνόματος ποῦ τοῦ προσδίδω διότι τὸν ἔζησα τρειάντα τρία χρόνια εἴκοση τέσσερεις ὦρες συνεχῶς, ἐξάλλου οὐρὲς καὶ κέρατα οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν, ἑπομένως καὶ ἐπειδὴ παρακολούθησα καὶ βλέπω ὅτι ὑπάρχῃ μεγάλη σχέσῃ μὲ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο καὶ μὲ τὴν μορφὴ τῶν ζῴων ποῦ θέλουν νὰ ὁμοιάζουν μᾶλλον πρὸς τὰ ἐκεῖ θὰ ρέπουν.
Αὐτὴ τὴν ἐργασία τῆς ἐξουσίας μοῦ τὴν ἀνέλαβε καὶ τὴν ἐκτέλεσε γιὰ λογαριασμὸ τοῦ βρικόλακα μιὰ ὀδοντίατρος μυημένη στὸ σατανισμὸ ποῦ πῆγα νὰ φτειάξω ἕνα δόντι, <τὸ πῶς καταστράφηκε τὸ συγκεκριμένο δόντι θὰ φανῇ στὴν συνέχεια, καθὼς καὶ πῶς καταστράφηκαν ὅλα σχεδὸν μετὰ τὴν ἐπέμβαση τοῦ βρικόλακα>, τὸν βρικόλακα τὸν εἶχαν κρυμμένο μέσα στὸ ἰατρεῖο σὲ ἕνα ἄλλο δωμάτιο.
Τὴν ἔνεση τὴν βρώμικη γιὰ τὴν ἐξουσία μου τὴν ἔκανε ἡ ὀδοντίατρος, ἀμφισβητῆτε καὶ πιστεύω ὅτι τὴν ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ βρικόλακας παίρνωντας τὴν μορφὴ τῆς ὀδοντιάτρου, καθὼς ὅταν ἄνοιγα τὰ μάτια μου ἀπὸ τὴν νῦστα ποῦ μοῦ προκαλοῦσε, τὰ μάτια της ἢ του ἦταν ἔξω ἀπὸ τὶς κόγχες τους στὴν τρίτη ἐπίσκεψη, καὶ ἐνῷ ἕως τότε δὲν ὑπῆρξε τίποτα τὸ παράξενο ἢ τὴν καβάλαγε ὅπως λέγετε καὶ ἐνεργοῦσε ἀπὸ μόνος του, ὅπως ἔκανε καὶ σὲ ὄλες τὶς ἄλλες περιπτώσεις <θὰ τὸ διαπιστώσετε καὶ ἀπὸ ἄλλες παρεμβάσεις ποῦ χρησιμοποιήθηκαν ἄνθρωποι σὲ ἄλλες φάσεις ἀναλόγων ἐργασιῶν> ἡ ἐξουσία τῆς ὀδοντιάτρου αὐτὴ τῇ σημασίᾳ εἶχε, καὶ δὲν εἶναι ἡ μόνη ποῦ ἔχει αὐτὸ τὸ ρόλο, σὲ ὄλες σχεδὸν τίς κατηγορίες τίς κοινωνίας ὑπάρχουν δικοί του γι’ αὐτὴ τὴν δουλειὰ ποῦ κάνει, νὰ δηλητηριάζει τοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τοὺς ἐξουσιάζει στὴν συνέχεια.
Γιὰ τὴν μύησῃ τῆς ὀδοντιάτρου στὸν σατανισμὸ μὲ διαβεβαίωσε καὶ δημοσιογράφος ποῦ ἔδωσα τὰ στοιχεῖα της.
Οἱ βρῶμες αὐτοῦ τοῦ συστήματος εἶναι πολλὲς καὶ κάθε μία κάνει διαφορετικὴ ἐργασία, αὐτὸ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ τσακίζεται ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ τὸν καταβάλῃ, ἡ προσπάθεια ποῦ θὰ καταβάλλεται γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖτε τσακίζει τὸ νευρικὸ σύστημα, καὶ  πρέπει νὰ βρεῖτε ἀντίδοτα ἐνίσχυσης τοῦ ὀργανισμοῦ σας.
Στὴν δικῇ μου περίπτωση ἡ ὑπόδειξῃς ἐξ οὐρανοῦ ἦταν διάφοροι ξηροὶ καρποὶ ἄψητοι γιὰ μία μεγάλη περίοδο λόγῳ τῶν συνεχῶν ἀπασχολήσεων μὲ τοὺς θεούς βρικολάκων.

 
Πληροφορίες γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν Κεφαλαίων
 
Τὸ Πρῶτο Κεφάλαιον εἶναι ὁ Πρόλογος ἐμπεριέχει γενικότητες τῶν διαφόρων θεμάτων.
Τὸ Δεύτερο Κεφάλαιον <Ἡ Συμβολὴ τῆς Ὀδοντιάτρου + οἱ Μάγοι> ἀναφέρεται στὴν συνδρομὴ τῆς ὀδοντιάτρου, μυημένη στὸν σατανισμὸ νὰ βοηθήσῃ τὸν βρικόλακα τῆς πρώτης περιόδου ὥστε μὲ τὴν βελόνα ποῦ μοῦ ἔκανε καὶ ἡ ὁποῖα περιεῖχε τὴν οὐσία τοῦ βρικόλακα ποῦ σὲ ἐξουσιάζῃ γιὰ νὰ μπορῇ νὰ σὲ ἐλέγχει στὴν συνέχεια παρὰ τὴν θέλησή μου, ὅσοι ἀποφασίζουν μὲ τὴν θέλησή τους νὰ ἀκολουθήσουν αὐτὸν τὸν δρόμο, τοὺς δίνουν καὶ πίνουν σχετικὰ ἐμπολουτισμένα ποτά, ὑπάρχῃ καὶ μία ἀναφορὰ ποῦ ἀφορᾷ τὴν ἐπίσκεψή μου σὲ διαφόρους μάγους πρὶν ἀσχοληθῶ μὲ τὴν ἐκκλησία.
Τὸ Τρίτο Κεφάλαιον <Οἱ Ἐνέργειες στὸ Σπίτι + Μαγαζί> ἀφορᾷ ἐνέργειες καὶ μέσα ποῦ ἔγιναν στὸ σπίτι καὶ στὸ μαγαζὶ γιὰ τὸν ἐπηρεασμό μου ἀπὸ τὸν βρικόλακα <διάβολος ἢ σατανᾶς>, εἶναι δύο διαφορετικὲς δυνάμεις, ἴδιο ἀποτέλεσμα ἀλλὰ μὲ διαφορετικὰ μεγέθη στὶς ποσότητες τῆς βρῶμας ποῦ μολύνουν τὸν ἄνθρωπο, ἐγὼ τοὺς ἀντιμετώπισα καὶ τοὺς δύο, σὲ κάποιες ἐνέργειες μαζεῖ καὶ σὲ κάποιες ἄλλες ὄχι, τὸ ὄνομα ποῦ ἐγὼ τοὺς ἔδωκα εἶναι βρικόλακες, στὴν συνέχεια θὰ δεῖτε ὅτι δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἐξάλλου, ὁ μεγάλος τους ἀκόμη ἐμφανίζεται σὰν φίδι, καὶ ὅταν τὸν ἔφεραν μετὰ τὴν δημοσίευση τῶν κειμένων ποῦ διαβάζεται, μοῦ τὸν ἔδειξαν νὰ ἐμφανίζετα σὰν κίτρινο φίδι νὰ βγαίνῃ μέσα ἀπὸ ἕνα σωρὸ ξερὰ χόρτα, ἐγὼ τοῦ εἶπα: Πολὺ θὰ ἤθελα νὰ βάλω φωτιὰ στὰ χόρτα, γιατὶ ἤξερα ὅτι αὐτὸ θὰ συνέβαινε, ὁ ἄλλος θεὸς παριστάνῃ τὸν γαμῆκο καὶ ἐμφανίζεται σὰν τράγος, τὸ ἀστέρι τοῦ τὸ ἔβαλαν γιὰ νὰ κρύβῃ τὰ κέρατα, ἀκόμη σὲ ἐμένα ἐμφανίσθηκε σὰν γάτος καὶ σὰν πουλί, στὴν Κάμα Σούτρα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης γιὰ καλύτερα ἀποτελέσματα ἔγινε καὶ χταπόδι>.
Τὸ Τέταρτο Κεφάλαιον <Οἱ Ἐνέργειες στὸν Ὑπολογιστή> ἀφορᾷ ἐνέργειες καὶ μέσα ποῦ ἔγιναν κατὰ τὴν χρήσῃ τοῦ Ὑπολογιστῇ γιᾳ νὰ μὴ ὁλοκληρωθῆ ἡ Ἁγία Γραφή.
Τὸ Πέμπτο Κεφάλαιον <Οἱ Ἐνέργειες στίς Ἐκκλησίες> ἀφορᾷ διάφορες ἐνέργειες καὶ πράξεις ποῦ ἔγιναν σὲ διάφορες ἐκκλησίες τῶν Πατρῶν.
Τὸ Ἕκτο Κεφάλαιον <Ἡ Ἄφιξης τοῦ Διαβόλου> ἀναφέρεται στὰ μέσα ποῦ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ νὰ φέρουν οἱ ἐξ οὐρανοῦ συνεργαζόμενοι τοῦ διαβόλου τὸν διάβολο γιὰ νὰ παρεμποδίσῃ τὴν ὁλοκλήρωσῃ Τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ νὰ τιμωρίσῃ ἐμένα γιὰ ὅλα αὐτὰ ποῦ ἐγὼ τοῦ καταμαρτυρῷ καὶ ἔγραψα ὅτι ἔκανε καὶ κάνει.
Τὸ Ἕβδομο Κεφάλαιον <Πῶς <Γαμήθηκε> ὁ Διάβολος + Σατανάς> ὅλες οἱ λεπτομέρειες γιὰ τὸ πῶς γαμήθηκαν πνευματικὰ ὅλοι τους, ὅσους ἔφερε ὁ ἄνθρωπος διάβολος γιὰ νὰ τὸν σώσουν, ὅσοι υπέστησαν τὸν ἐξευτελισμὸ, δέν τόλμησαν νὰ ἐπανέλθουν δευτέρα φορά, ὁ μόνος ποῦ πηγαινοερχώταν, ἦταν ὁ σατανὰς ὁ ὁποῖος προσπαθοῦσε νὰ τὸν προστατεύσῃ ἐπειδὴ αὐτὸς τὸν δημιούργησε.
Τὸ Ὅγδοο Κεφάλαιον <Ἱερὸς Ναὸς Παντανάσσης Πατρῶν> ἀφορᾷ  τα διαδραματιζόμενα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παντανάσσης Πατρῶν, πῶς εἰσῆλθε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὴν ἐκκλησία ἀπὸ τὸν ἐπικείμενο σεισμὸ τῶν Κυθήρων, πῶς βοήθησε ἐμένα νὰ διώξω τὸν σατανᾶ ποῦ εἶχαν φέρῃ στὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης ἐπειδὴ εἶχα γράψῃ καὶ εἶπα ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ποῦ καταστρέφῃ ὅλα τὰ ἔργα τοῦ σατανᾶ, καὶ ἀφοῦ καταστρέφει τὰ ἔργα του θὰ καταστρέψει καὶ αὐτόν.
Τὸ Ἕνατο Κεφάλαιον <Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν> ἀναφέρεται στὰ γεγονότα ποῦ ἔγιναν μέσα στὸν Παλαιὸ Ναὸ Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν στὶς νυκτερινὲς λειτουργίες, σὲ αυτὴν τὴν ἐκκλησία μοῦ ἐδόθη τὸ μεγάλο σπαθί, και ἐκεῖ μὲ εὐχαρίστησαν γιὰ τὴν συνδρομή μου στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἁγίας Σοφίας <πνευματικὴ ἀπελευθέρωση>.
Τὸ Δέκατο Κεφάλαιον <Ἡ Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ> ἀναφέρεται στὴν Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν προστασία καὶ τὴν βοήθεια τοῦ ἀνθρώπου ποῦ κυνδυνεύῃ καὶ πότε δίδεται καὶ τί προσφέρῃ.
Τὸ Ἐνδέκατο Κεφάλαιον <Ἡ Ἁγία Γραφή> ἀφορᾷ ἐξ ὁλοκλήρου Τὴν Ἁγία Γραφή, τὸ ἀεροπλάνο τῆς Ἰνδονησίας ποῦ ἔπεσε, ὅπως καὶ τὸ πλοῖο στὴν ἴδια περιοχὴ ποῦ βούλιαξε μὲ τὰ παιδιὰ μέσα, εἶχαν ἕνα καὶ μόνο σκοπό, νὰ σταματήσῃ ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ να μὴν ὁλοκληρωθοῦν αὐτὰ ποῦ διαβάζεται, στὰ ἑπόμενα κεφάλαια θὰ καταλάβετε γιατὶ προκαλοῦνται τὰ ἀτυχήματα καὶ πῶς χρησιμοποιοῦνται.
Τὸ Δωδέκατο Κεφάλαιον <Τὸ Ἐλικόπτερο Τοῦ Ἁγίου Ὅρους> ἀναφέρεται στὴν πραγματικὴ αἰτία ποῦ ἔπεσε, τὶ προηγήθηκε, καὶ τὶ ἐπακολούθησε, αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἦταν ἡ αἰτία ποῦ ἀπεκάλυψε τὸν σατανᾶ, γιατὶ σκοτώνῃ καὶ τὶ προκαλεῖτε ἀπὸ ἕνα τέτοιο γεγονός, καὶ πῶς ἀντέδρασε ὁ σατανᾶς ὅταν καθαρὰ ἐγὼ τὸν κατηγόρησα γιὰ τὸ συγκεκριμένο γεγονὸς καὶ πῶς ἀντέδρασε, ἐπίσης λεπτομέρειες γιατὶ ἡ ἑλλάδα δέν θὰ πολεμήσῃ στὸν μεγάλο πόλεμο, καὶ γιὰ τὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο λαῶν ἑλλάδος καὶ Τουρκίας, καὶ τὶ προκάλεσε ὅταν ἐγὼ προσπάθησα νὰ πάω στὸ Ἅγιον Ὅρος γιὰ νὰ τοὺς ἀναφέρω τὴν πραγματικὴ αἰτία ποῦ ἔπεσε.
Τὸ Δέκατο Τρίτο Κεφάλαιον <Ἀεροπλάνα + Πλοῖα> ἀναφέρεται στὰ ἀεροπλάνα καὶ τὰ πλοῖα ποῦ χρησιμοποιήθηκαν καὶ ἔριξαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τὸ ἀεροπλάνο τῆς Ἰνδονησίας καὶ τὸ πλοῖο ποῦ βούλιαξε.
Τὸ Δέκατο Τέταρτο Κεφάλαιον <Ὁ Σεισμὸς τῶν Κυθήρων> ἀναφέρετε στὸν συγκεκριμένο σεισμό, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιλεγῇ γιὰ νὰ πέσῃ ἡ ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης Πατρῶν, λεπτομέρειες καὶ τὶ προηγήθηκε τοῦ σεισμοῦ καὶ τὶ ἐπακολούθησε μετὰ τὸν σεισμό.
Τὸ Δέκατο Πέμπτο Κεφάλαιον <Σεισμοῖ καὶ Φωτιές> ἀναφέρεται στοὺς παγκοσμίους σεισμοῦς καὶ φωτιὲς ποῦ χρησιμοποιήθηκαν, καὶ στὶς φωτιὲς τῆς Πορτογαλίας.
Τὸ Δέκατο Ἕκτο Κεφάλαιον <Ἡ Μετάλλαξης-Α> ἀναφέρεται στὸ πῶς γίνονται στὸν ἄνθρωπο οἱ διάφορες σωματικὲς μεταβολές, πῶς προκαλεῖτε ἡ καταστροφὴ τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου καὶ διάφορες ἄλλες ἔννοιες ἐν περιλήψῃ, τὰ περισσότερα τῆς Μετάλλαξης ἔχουν προέλθῃ ἀπὸ τὸν οὐρανό.
Τὸ Δέκατο Ἕβδομο Κεφάλαιον <Ἡ Μεταλλάξης-Β> η συνέχεια τῆς Μετάλλαξης.
Καὶ τὸ Δέκατο Ὅγδοο Κεφάλαιον <Ἐπίλογος> μία σύντομη ἀνασκόπηση διαφόρων συμπερασμάτων, καὶ ἐνέργειες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση καὶ ἐξουδετέρωση βρικολάκων.
Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr