Ἡ Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ
Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ ἐμφανιζώταν ἢ ἐπροσφέρετο σὲ ὅποιον ἄνθρωπο θὰ χρειαζῶταν βοήθεια, ὅταν ὁ βρικόλακας μετέτρεπε ἢ ἔκανε μία γυναίκα διάβολο, γιὰ νὰ τὴν χρησιμοποιήσῃ ἐναντίον μου, καὶ νὰ μὲ ἐμποδίσῃ νὰ ἀποκτήσω τὴν ὁποιαδήποτε σχέση, ἐπειδὴ τὸν βλαστήμησα ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης Πατρῶν, ἐπειδὴ ἀντιστεκόμουν στὶς ἐνέργειές του, καὶ ἐπειδὴ διὰ μέσου ἐμοῦ ἐδόθησαν λύσεις στὰ προβλήματα ποῦ ὑπῆρχαν ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ διαβόλου, καὶ τὰ σὺν αὐτῷ στὴ περιοχὴ τῶν Πατρῶν, λόγῳ Ἁγίου Ἀνδρέα, καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀπελευθέρωσῃ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὅπως θὰ μάθετε καὶ παρακάτω, καὶ διότι θὰ ἔπρεπε νὰ τιμωρηθοῦν ὅλοι ὅσοι συμετεῖχαν στὴν πτώσῃ τοῦ ἑλικοπτέρου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, καὶ στὸν τραυματισμὸ τῆς ἐκκλησίας, διότι ἐγὼ ἀναφέρθηκα στὴν δύναμη τῆς ἐκκλησίας ἐναντίον τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἀποκαλούμενου σατανᾶ καὶ τὰ σὺν αὐτῶ, καὶ τὸ ἔκαναν γιὰ τιμωρία, ἐκδικητικά, καὶ γιὰ νὰ παρεμβάλλη εμποδια σὲ μία σχέση μὲ μία γυναίκα, καὶ παρ' ὅλο ποῦ αὐτὸ δὲν μποροῦσε νὰ γίνῃ γιὰ τοῦς γνωστοὺς λόγους, αὐτὸς νομίζῃ ὅτι σὲ τιμωρεῖ λόγῳ τοῦ ὅτι σὲ ὑποχρεώνῃ νὰ ἀπέχῃς ἀπὸ σεξουαλικὲς πράξεις, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι, διότι ὅταν ὁ Θεὸς σοῦ <παίρνῃ> μέτρα γιὰ νὰ σὲ βοηθήσῃ, σοῦ τὰ παίρνει μὲ τὴν προϋπόθεσῃ, ὅτι ἐσὺ πρέπει νὰ εἶσαι πρῶτα ἀμόλυντος, καὶ δεύτερο οἱ δυνάμεις σου δὲν πρέπει νὰ ἀπασχολοῦνται μὲ τίποτα ἄλλο, διότι ὅλα ἐξελίσσονται ὁριακά, αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχικὴ διαδικασία γιὰ νὰ ἀμυνθῆς ἀπέναντι τῶν ἐνεργειῶν τῶν βρικολάκων.
Τὸ πεδίο ποὺ ὁ βρικόλακας κάνῃ θραύσῃ, εἶναι ἡ Κοινωνία ποῦ ζοῦμε, καὶ ἡ ὁποῖα ἔχει ὑποστῇ μία μετάλλαξη, προσφέροντας στοὺς ἀνθρώπους, ναὶ μὲν πολλὲς ἀνέσεις καὶ πολλὰ μέσα ἀπασχόλησης, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σὲ ἐγκλωβίζῃ καὶ νὰ σὲ ἀπασχολῆ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ μέσα, ὅσο ποιὸ πολλὰ μέσα προσφέρει γιὰ τὴν ἀπασχόλησῃ τοῦ ἀνθρώπου, τόσο ποιὸ πολὺ τὸν βρωμίζει, ὅσο ποιὸ πολὺ βρωμίζει ὁ ἄνθρωπος, τόσο ποιὸ εὔκολα τὸν κάνει ὑποχείριό του.
Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὁ χρόνος γιὰ κάτι διαφορετικό, νὰ μὴν ἐπαρκῆ ἢ νὰ μῆ σοῦ ἀφήνῃ περιθώρια νὰ ἀμυνθῆς, ἡ μάχη θέλω νὰ πῶ πρέπει νὰ δοθῆ μέσα σὲ αὐτὴν τὴν κοινωνία, ὥστε ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐγκλωβισμένος, νὰ ἀρχίσῃ νὰ βλέπῃ καὶ λίγο ποιὸ πέρα ἀπὸ τὰ συνηθισμένα.
Τὸ νὰ πάμε σὲ ἕνα ἔρημο μέρος γιὰ νὰ βροῦμε γαλήνη ἢ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀποφύγουμε τίς παγίδες ποὺ σοῦ βάζῃ ἡ μεταλλαγμένῃ κοινωνία ἢ αὐτὸς ποῦ μὲ τίς ἐνέργειές του τὴν κατάντησε ἔτσι δὲν ὠφελῇ, διότι εἶσαι ἀναγκασμένος πάλι νὰ ἐπιστρέψῃς σὲ αὐτὴν τὴν κοινωνία, ὥστε νὰ συνεχίσῃς τὴν ζωῆ σου.
Εἶναι ἄλλο νὰ λέω πάω στὸ Ἅγιον Ὅρος νὰ ἀφιερωθῶ στὸν Θεό, καὶ ἄλλο λέω πάω νὰ ζήσω μόνος μου γιὰ νὰ πολεμήσω τὸν ἀπατεῶνα ἢ τὸν διάβολο ἢ τὸν βρικόλακα ἢ ὅπως ἀλλιῶς λέγετε, διότι μόλις ξαναέλθῃς στὴν κοινωνία θὰ σοῦ τὴν κάνῃ, μάλιστα καθὼς θὰ ἔχῃς συνηθίσῃ τὴν ἤρεμη ζωή, οἱ παγίδες ποὺ σὲ περιμένουν μέσα στὴν κοινωνία, θὰ σὲ ἀποπροσανατολίσουν, χρησιμοποιῆ τὰ πάντα γιὰ νὰ σὲ φέρῃ στὸ ἔσχατο σημεῖο, ἀλλὰ καὶ ἐσὺ ἔχεις πολλὰ ὅπλα, ποῦ μπορῆς νὰ ἀντιπαραθέσῃς, γιὰ νὰ τὸν πατήσῃς κάτω σύμφωνα μὲ τὸν Λόγο Τοῦ Θεοῦ, μπορῆς καὶ νὰ τὸν βάλῃς ὑποπόδιο ὅπως λέγετε, τὸ ὅπλο σου εἶναι ἡ πίστης ποῦ θὰ ἀποκτήσῃς, ἀφοῦ γνωρίσῃς τὴν διαφορὰ μεταξὺ Θεοῦ καὶ βρικολάκων στὴν πράξη.    
Σὲ μένα εἴδατε τὶ ἔκαμε καὶ τί χρησιμοποίησε γιὰ νὰ μὲ ἐξοντώσῃ, ὅλα αὐτὰ ὁ Θεὸς τὰ μετέτρεψε σὲ ἐνέργεια, καὶ μοῦ ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ ἀμυνθῶ καὶ νὰ συμβάλω, ἐπίσης δόθηκε πρώτη φορὰ σὲ ἄνθρωπο ἡ δύναμης καὶ ἡ ἐξουσία, νὰ καταστρέφῃ, τὴν βρῶμα τῶν βρικολάκων, ποῦ εἶναι τὸ μέσον τὸ ὁποῖο σὲ ἐξουσιάζῃ, ἀναδικνύῃ τὸν βρικόλακα ρυθμιστὴ τῆς ζωῆς, σὲ καταστρέφῃ σωματικὰ καὶ στὸ τέλος σὲ πεθαίνῃ, ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποῦ σὲ ἔχει φορτώσῃ, καὶ παράλληλα τὸν ἀναδεικνύει καὶ θεὸ μὲ τέτοιες πρακτικές, βρεῖτε μία οὑσία τὴν ὁποῖα ὁρίζετε ἐσεῖς, καὶ μέσῳ αὐτῆς βρεῖτε κουτορνίθια καὶ κάντετα ὑποχείρειά σας, δὲν ἔχει καμία διαφορά.
Ὅταν ὁ Θεὸς δεῖ ὅτι πραγματικὰ θέλῃς νὰ ἀγωνιστῆς, σοῦ προετοιμάζῃ τὸ τοπίο πῶς, ὁ κάθε βρικόλακας τὴν ἀρχὴ εἶναι πανίσχυρος, ὁ Θεὸς μὲ τὶς δυνάμεις του, φέρνουν τὸν βρικόλακα στὰ μέτρα σου, καὶ ὅταν μαλακώσῃ γιατὶ μαλακώνῃ πολὺ ποιὸ εὔκολα ἀπὸ ὅτι φαίνετε, εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ τὸν ἐξουδετερώσῃς, τότε ἀρχίζῃς τὴν  ἐκπαίδευσή σου, στὴν ἀρχὴ ἀμυνόμενος πάντα καὶ ἕως νὰ καταλάβῃς τὸν τρόπο τῶν ἐπιθέσεων καὶ μεθόδων ποῦ χρησιμοποιοῦνται, στὴν συνέχεια φοὺλ ἐπίθεση, ἂν δὲν κάνετε ἔτσι θὰ σᾶς ὑποτάξῃ αὐτός, καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἴδη βαρεμένος θὰ χαρῆ πολὺ νὰ σᾶς βάλῃ κάτω, ἡ ἐπιλογὴ εἶναι δικῆ σας, ἐνισχυτικὰ μέσα ἔχετε πολλά, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία, Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, Τὴν Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ, Τὸν Λόγο Τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ κορυφαῖο Τὸν Παράδεισο, μὲ τὸν καιρὸ ἂν αποκτήσετε πεῖρα καὶ στραπάτσο καὶ τὸ θέλετε μέσα σας, ἀποκτᾶτε ὅπλα, τὰ ὁποῖα τὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἐξουδετέρωσῃ πονηρῶν πνευμάτων καὶ τὰ συναφῇ, τὰ ὅπλα τὰ κλασικὰ εἶναι, ὁ Σταυρός, ὁ Σταυρὸς μὲ τὸ Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ ἐξορκισμοὶ ἂν τὸ θέλετε ἐσεῖς, τὰ ὑπόλοιπα θὰ πρέπει νὰ προχωρήσετε ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἀποκτηθῆ κάποιο ποιὸ ἰσχυρό, αὐτὸ ὅμως ποῦ κυριαρχεῖ εἶναι ἡ Ἀγάπη, ποῦ λόγῳ τῆς συγκεκριμένῃς βρισιᾶς στὸν σατανά, μοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ δῶ ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο Τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖον συμβάλει καθοριστικὰ στὴν βελτίωση τῆς ἀνθρωπίνης συμπεριφορᾶς καὶ τῆς ζωῆς μου.
Τὸ κόστος γιὰ ὅσο διαρκεῖ ὑποθέτω ἡ προσπάθεια, εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε ἀποχὴ μὲ τὰ σαρκικά, καὶ τὰ ὁποῖα γνωρίζεται τοὺς λόγους.
Αὐτὲς τίς γυναῖκες ποὺ χρησιμοποίησε ὁ βρικόλακας, τίς ὁποῖες ἐγ ὼ δὲν εἶχα καμμία σχέση, ὁ Θεὸς τίς μετέτρεπε σὲ Ἀγάπη, καὶ ἐνεργοῦσαν ἐπάνω μου προειδοποιητικὰ καὶ θεραπευτικά, δηλαδὴ πρὶν ἐκδηλωθῆ μία ἐπίθεση ἀπὸ τὸν διάβολο, ποὺ ἀντιπροσώπευε ἢ εἶχε μεταμορφωθῆ σὲ μία γυναῖκα, στὴν ἀρχὴ ἔπαιρνε τὴν μορφῆ της, ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ ξεθώριαζε, ἐγὼ ἔβλεπα τὴν συγκεκριμένη γυναῖκα πνευματικὰ τὴν ἀρχή, καὶ ἀργότερα αἰσθανόμουν μόνο τὶς προειδοποιητικά της λόγια, καὶ ἡ ὁποῖα ἐμφανιζόταν ἐλάχιστα δευτερόλεπτα πρὶν τὴν ἐπίθεση καὶ μοῦ μίλαγε, λέγοντάς μου διάφορες σχετικές λέξεις, καὶ πολλὲς φορὲς καὶ ὀλόκληρους παραγράφους, ἀνάλογα τὸ θέμα, καὶ παράλληλα μὲ γαλήνευε ἀπὸ τὶς παρενέργειες τοῦ διαβόλου ἐσωτερικά, ποὺ ἐπακολουθοῦσαν τίς ὁποῖες δὲν θὰ ἤθελα οὔτε νὰ γνωρίσετε, οὔτε νὰ ὑποστεῖτε, πολλὲς φορὲς ὅταν εἶχε προετοιμασθῇ ἕνα ἀτύχημα, προηγοῦντο πάντα προειδοποιήσεις πρὶν τὴν ἐκδήλωσῃ ἐνὸς τέτοιου φαινομένου, καὶ ξεκαθαρίζω ὅτι τὰ μηνύματα αὐτὰ δὲν εἶχαν σχέση μὲ τὴν γυναῖκα ποῦ ἀντιπροσώπευε τὴν δεδομένη περίοδο τὴν ἁγάπη, αὐτὸ ἐξάλλου δὲν γίνετε διότι δὲν μπορῇ μία ἀπλῆ γυναῖκα νὰ βλέπῃ ἕνα κίνδυνο.
Τὴν Ἀγάπη ποῦ μᾶς προσφέρει ὁ Θεός, θὰ πρέπει νὰ τὴν περιβάλουμε μέσα μας μὲ ἀγνὰ αἰσθήματα ἀγάπης, ὥστε ἡ συγκινησιακὴ φόρτιση ποῦ μᾶς προκαλῆ, νὰ διαλύσει τίς βρωμιὲς τοῦ βρικόλακα ὁ ὁποῖος δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ λέει, οὔτε νὰ αἰσθάνεται τέτοιου εἴδους συναισθήματα, διότι δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ αὐτόν, ἀπεναντίας ἐπιβάλῃ τὸ κτηνώδες σέξ, γι' αὐτὸ καὶ ὅλες οἱ μορφές του προέρχωνται ἀπὸ ζώα, λεπτομέρειες στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης. 
Στὴν συνέχεια ἐγὼ μὲ τὸ διάβασμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, εὐχῶν, ἐξορκισμῶν, νηστειῶν καὶ ἀποχῆς ἀπὸ τὰ πάντα, μποροῦσα νὰ ἀποβάλω ὅλη αὐτὴν τὴν ἐνέργεια ἡ ὁποῖα ἔχει μόνο ἕνα σκοπό, νὰ σὲ πεθάνῃ ἢ νὰ σοῦ ἐπιβάλῃ μορφὲς ὅλων τῶν εἰδῶν μὲ τὴν μορφῇ μιᾶς μετάλλαξης, αὐτὸς ἦταν ὁ στόχος, ἔτσι ἐνεργοῦν αὐτὰ τὰ παράσιτα, τὸ κακὸ μὲ αὐτὰ τὰ παράσιτα εἶναι ὅτι δὲν ἔχουν ὅρια, τουλάχιστον στὴν ἀρχὴ στὴν προσπάθεια ποὺ καταβάλουν, καὶ ποῦ  διακατέχονται ἀπὸ μεγάλο μῖσος, καὶ ὅταν καταλάβουν ὅτι ἀπελευθερώθηκες ἀπὸ τὴν βρῶμα τους, ἐτοιμάζουν ἀμέσως ἄλλη ἐπιθετικὴ πράξη, τὴν ὁποῖα πρέπει πάλι ἐσὺ νὰ ἀμυνθῆς, ἐπίσης ἂν καταφέρῃς καὶ ἐξουδετερώσῃς ἕνα βρικόλακα σοῦ προετοιμάζουν ἀμέσως ἄλλο μὲ τὸ ποῦ δεῖς ἢ κοιτάξῃς μία γυναῖκα καὶ σοῦ προξενήσῃ ἕνα ὁποιαδήποτε ἐνδιαφέρον, τί κάνεις λοιπὸν ἐσύ; Ἀμύνεσαι, καὶ ἀφοῦ ὁ Θεὸς σοῦ ἔδωσε τὰ μέσα νὰ ἐξουδετερώνῃς αὐτὲς τίς βρωμιὲς παλεύῃς μέχρι ἐσχάτων.
Ἡ πρώτη ἀγάπη ἦταν ἡ κόρη τοῦ ἀνθρώπου, ποῦ μοῦ ἔφερε τὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν μετατροπῆ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, σὲ πολυτονικὸ μὲ ὑπόδειξη ἀπὸ τὸν οὐρανό, οἱ λεπτομέρειες εἶναι γραμμένες στὸ κεφάλαιον Τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μετὰ ἀπὸ τὴν γνωριμία μου μαζί του γνώρισα τὴν κόρη του, μία συνεσταλμένη κοπέλα ἡ ὁποῖα μοῦ ἔγινε ἀμέσως πολὺ συμπαθητική, ἐξάλλου ἡ ἴδια σοῦ προκαλοῦσε αὐτὸ τὸ συναίσθημα μὲ τὸν τρόπο ποῦ σοῦ φερόταν.
Αὐτὴ ἡ κοπέλα ἦταν καὶ ἔνα εἶδος τέστ, διότι ἐκ τῶν ὑστέρων κατάλαβα ὅτι δὲν ἔπρεπε, νὰ ὑπάρχουν στοιχεῖα σεξουαλικῶν ἐπιθυμιῶν, ὅπως καὶ σὲ ὅλες τίς ὑπόλοιπες ποῦ χρησιμοποιήθηκαν, δὲν ὑπῆρξε αὐτὸ τὸ συναίσθημα.
Η ἀγάπη τῆς κοπέλας ἐνεργοποιήθηκε ἀπὸ ἕνα πνευματικὸ γεγονός, τὴν στιγμὴ ποὺ διάβαζα τὴν Ἁγία Γραφή, βλέπω μέσα μου πολὺ καθαρὰ τὴν κοπέλα, νὰ ἔχω τὸ χέρι μου ἐπάνω στὸ κεφάλι της, καὶ σὰν νὰ δεχόταν μία δύναμη διὰ μέσῳ ἐμοῦ ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἐγὼ τρόμαξα μήπως πάθῃ ἡ κοπέλα κάτι, καὶ τὸ πρωῒ προσπάθησα μέσῳ ἐνὸς ἱερέα νὰ μοῦ δώσῃ κάποια ἐξήγηση, θεώρησε ὅτι δὲν θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι κάτι κακό, καὶ ὅταν μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες ἦρθε στὸ μαγαζί, μαζὶ μὲ τὸν πατέρα της, κατάλαβαν ὅτι κάτι ἔγινε ἀπὸ τὴν ἔκπληξή μου, χωρὶς νὰ ποῦμε βέβαια τίποτε σχετικό.
Σὲ λίγες μέρες σὲ μιᾷ τυχαῖᾳ συνάντησῃ μὲ τὴν κοπέλα στὴν γωνία τοῦ δρόμου τοῦ μαγαζιοῦ, βλέπω περίεργους ἀνθρώπους, ποὺ εἶχαν ἐμφανισθῆ τὴν πρώτη περίοδο ποὺ τὰ ἔγραφα, καὶ τὴν κοπέλα νὰ διακατέχετε ἀπὸ μεγάλη ταραχή, καὶ προσπαθοῦσα νὰ καταλάβω τί εἶχε συμβῇ, τὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εἶναι πέντε καὶ σχηματίζουν τὴν περιβόητη πεντάλφα, καὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ προετοιμάζουν καὶ φέρνουν τὸν βρικόλακα ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει νὰ σὲ μεταμορφώσῃ ἢ νὰ σὲ τιμωρήσῃ ἢ ἀκόμη καὶ νὰ σὲ πεθάνῃ.
Τώρα γιατὶ χρησιμοποιεῖ πέντε πονηρὰ ἢ πέντε ἀνθρώπινα ὅντα ἐναντίον ἐνὸς ἀνθρώπου, γιὰ νὰ τὸν ὑποβάλουν σὲ τόσες μαλακίες, αὐτὸ νομίζω ὅτι οὔτε ὁ ἴδιος δὲν θέλει νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσῃ, ἐγὼ ὅμως θὰ σᾶς πῶ γιατὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἐπιτρέπει ἕνα τέτοιο σύνολο, σὲ ἐμένα χρησιμοποίησε καὶ δώδεκα, διότι ὁ Θεὸς ἔχει καὶ τὸν τρόπο καὶ τὴν δύναμη νὰ τοὺς ἐξουδετερώσει.
Ἔτσι καὶ μὲ τὴν πρώτη ἀγάπη, εἶχα πάντα μπροστά μου τὴν πεντάλφα νὰ προκαλεῖ προβλήματα, κάθε φορὰ ποῦ συναντιόμαστε μὲ τὴν κοπέλα, ἔτσι καὶ ὅταν πῆγα στὸ σπίτι της, μιᾷ φορᾷ ἀφοῦ μοῦ κάρφωσαν κάτι στὸ μάτι γιὰ νὰ μποροῦν μέσῳ αὐτῆς τῆς βρωμιᾶς, νὰ μὲ ἐλέγχουν, στὸ σπίτι τῆς κοπέλας ἄρχισαν νὰ βλαστημάνε ἔξω στὸν δρόμο γιὰ νὰ φέρουν στὸ σπίτι της, κάποιο πονηρὸ πνεῦμα, τὸ ὁποῖο θὰ ἀναλάμβανε νὰ δημιουργήσῃ προβλήματα, ἐξάλλου μετὰ ἀπὸ αὐτὸ σακάτεψαν τὸν πατέρα τῆς κοπέλας ποῦ μοῦ ἔφερε τὸ πρόγραμμα.
Τίς ἐπόμενες μέρες καθὼς ἦμουν στὸ μηχανάκι, καὶ ἦμουν ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεράσιμο τῶν Πατρῶν, μὲ περικυκλώνει μία ἄλλη μηχανοκίνητη πεντάλφα <μὲ μηχανές>, καὶ μὲ ἐκβίαζαν πνευματικά, νὰ τοὺς πῶ τὸν ἀριθμὸ τῆς μηχανῆς τῆς κοπέλας, καὶ σὲ ποιὰ ἐπιχείρηση ἐργαζόταν, ἐγὼ ἔκανα ὑπεράνθρωπες προσπάθειες, νὰ μὴν τοὺς ἀφήσω νὰ διαβάσουν τὴν σκέψη μου, στὸ τέλος μοῦ εἶπαν αὐτοὶ ποὺ ἐργαζόταν ἡ κοπέλα, αὐτὸ τὸ ἔκαναν ὄχι γιατὶ δὲν ἤξεραν τὰ πάντα γιὰ τὴν κοπέλα, ἀλλὰ ἀπέβλεπαν νὰ τοὺς δοθῇ χρόνος νὰ προετοιμασθῇ ἡ διαδικασία ἐνὸς ἀτυχήματος, ὁ τόπος ποὺ ἐπιλέχτηκε ἦταν ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, ὥστε νὰ ἀμφισβητηθῇ ἡ δύναμη τῆς ἐκκλησία, δηλαδὴ δὲν μπόρεσε νὰ μὲ σώσῃ καὶ παρόλο ποὺ ἀνῆκα στὴν ἐκκλησία, καὶ νὰ μὲ τιμωρήσουν γιατὶ τοὺς ἀπείλησα μὲ τὸν Ἅγιο Γεράσιμο στὴν ἐξομολόγηση.
Τὴν περίοδο αὐτῆ ποῦ ἡ μηχανοκίνητη πεντάλφα ἐτοίμασε τὴν κομπίνα ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, ὑπῆρχε στὸ σημεῖο αὐτό, ἕνα εἰκονοστάσι ἔξω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεράσιμο, τώρα δυστυχῶς εἶναι πολλά, καὶ νέα παιδιὰ σὲ ἔνα ἴσιο δρόμο, νομίζω ὅτι ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει ἀνὰ τακτὰ διαστήματα νὰ διαβάζει σχετικὲς εὐχές, ὥστε ὅτι ὑπάρχει ἐκεῖ γιατὶ κάτι ἔχουν κατεβάσῃ <ἡ ὕπαρξης τῆς πεντάλφας αὐτὸ τὸν σκοπὸ ἔχει, νὰ φέρῃ μία πνευματικὴ ὕπαρξη ὥστε νὰ προκαλέσῃ προβλήματα> νὰ καταστραφεῖ, αὐτὸ ἰσχύει ὅπου ὑπάρχουν σχετικὰ προβλήματα.
Ἦταν μία πνευματικὴ ἐργασία ἡ ὁποῖα γίνετε ἐκ τῶν ἔσω, κανείς σας δὲν βλέπει κάποια ἀξιόποινη πράξη, καὶ ὡς ἐκ τούτου κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβῃ ἢ τί σημαίνῃ αὐτὸ τὸ ὁποῖο κάνει μιᾷ τέτοια ὁμάδα διότι γίνεται πνευματικά.
Ὅταν θὰ αὐξηθοῦν οἱ ὁμάδες αὐτὲς τὰ προβλήματα ποὺ θὰ προκύψουν, εἶναι τεράστια καὶ θὰ σᾶς ἀλλάξουν τὰ φῶτα, μποροῦν καὶ μεταμορφώνουν ἀμέτρητο ἀριθμὸ ἐκτελεστές, τοὺς ὁποίους τοὺς κάνουν ροπὸτ καὶ μποροῦν νὰ προκαλέσουν τεράστια προβλήματα, μὲ τέτοιες ὁμάδες ἐπιβάλουν τὰ πάντα, διότι δὲν τοὺς παρεξηγεῖ κανείς, ἂν βλέπατε μιᾷ ὁμάδα τέτοια ἔξω ἀπὸ τὴν βουλῆ, τί θὰ λέγατε ὅτι βλέπει τοὺς τσολιάδες; Νομίζω ὅτι κοιμόμαστε, τὴν κοινωνία τουλάχιστον τὴν ἑλληνικὴ τὶ βλέπετε ποὺ ὀδεύει, πῶς ἔγινε αὐτό; Τὸ ξέρω ὅτι τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦμε σήμερα εἶναι πολλὰ καὶ μία μετάλλαξη, θὰ ἔλθει ἔτσι καὶ ἀλλιῶς, ἀλλὰ ὲγὼ δὲν μιλάω γιὰ τὴν φυσιολογικὴ μετάλλαξη, ποὺ γίνεται ἀπὸ ἀνέκαθεν, ἀλλὰ γιὰ τὶς ὁμάδες ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλουν τὰ δικά τους συμφέροντα, καὶ τὰ ὁποῖα ἀντίκεινται στοὺς νόμους Τοῦ Θεοῦ, αὐτὲς οἱ ὁμάδες εἶναι τὸ δόλωμα, διότι ἀπὸ αὐτὲς τίς ὁμάδες παίρνει ἄβουλα κρέατα, καὶ τὰ χρησιμοποιεῖ ὁ βρικόλακας, γιατὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀντισταθοῦν ἐπειδὴ τὰ ἔχει μεταλλάξῃ ὁ ἴδιος, ἄρα ἂν χρησιμοποιήσῃ ἕνα τέτοιο ἄνθρωπο π.χ νὰ ὁδηγεῖ ἕνα ἀεροπλάνο καὶ ἐφόσον τὸν κάνῃ ὅτι θέλῃ, καὶ σᾶς λέω ἐγὼ ποὺ ξέρω ὅλα τὰ κόλπα του ὅτι σὲ κάνῃ ὅτι θέλῃ, ἐφόσον σὲ ἔχει μεταλλάξῃ ἢ ἐξουσιάσῃ, θὰ σοῦ ἐπιβληθῆ καὶ θὰ σὲ βάλῃ νὰ ρήξῃς τὸ ἀεροπλάνο ἂν αὐτὸ θέλῃ, ἢ θὰ τὸ ρίξῃ αὐτὸς χρησιμοποιῶντας τὸ θῦμα του, αὐτὴ εἶναι ἡ διαφορὰ τοῦ ὑγιοῦς ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν μεταλλαγμένο, ὁ ὑγιῆς ἔχει ἐπιλογὲς νὰ ἀντισταθῆ καὶ δύναμη καὶ τρόπους, ἐκτὸς καὶ ἂν ἔχει ξεσκισθεῖ νωρίτερα καὶ οἱ δυνάμεις του τὸν ἔχουν ἐγκαταλείψῃ, ποῦ εἶναι καὶ αὐτὸ φυσιολογικό, ἀλλὰ ποὺ τὴν εὐθύνη τὴν ἔχει πλέον ὁ ὑγιῆς ἄνθρωπος μόνος του, τὸ πῶς γίνετε ἡ μετάλλαξη θὰ προσπαθήσω στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης νὰ τὸ τεκμηριώσω ὄσο γίνετε.
Ἡ Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ ἐκδηλωνόταν καὶ ἀπὸ τίς εἰκόνες, ἄπειρες φορὲς στὸ σπίτι, ὅταν ἐγὼ δὲν προέβλεπα ἕνα κίνδυνο καὶ κινδύνευα νὰ πνιγῶ στὸ φαγητὸ λόγῳ τοῦ λαιμοῦ, ποὺ τὸν εἶχαν μπλοκάρῃ μονίμως γιὰ νὰ μολύνῃ τὸ φαγητό, ἐγκρίνωντας σίαλο μὲ διάφορες πυκνότητες, ἄλωτε νὰ γλυστρᾶ τὸ φαγητό, καὶ ἄλωτε νὰ κολλᾶ, πάντα ἄκουγα μέσα μου: Μὴ Φοβοῦ, καὶ πάντα ἐγὼ εὔρισκα ἢ κανένα κόκκαλο ἢ ὀτιδήποτε θὰ προκαλοῦσε κάποιο πρόβλημα, τὸ ἴδιο συνέβαινε καὶ μὲ τὸ μηχανάκι, δὲν θὰ ἀναφερθῶ τί μοῦ ἔλεγαν ὅταν ἀνέβαινα ἐπάνω τὰ πονηρὰ πνεύματα, ἀλλὰ θὰ σᾶς πῶ ὅταν ὑπῆρχε προετοιμασία γιὰ ἕνα ἀτύχημα, πρὶν περάσω ἕνα σταυροδρόμι ὑπῆρχε πάντα προειδοποίησῃς, καὶ ὅταν σὲ κάποιους δρόμους οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται ἀσφαλεῖς καὶ ἔτρεχα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ μὲ προσγείωναν λέγοντάς μου ὅτι ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀστάθμητοι παράγοντες.
Ἐπίσης πολλὲς φορὲς ἐνισχύθηκα ἀπὸ τίς εἰκόνες τίς δικές μου, ὅταν ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιήσω τὸν Σταυρό, ἔβλεπα καθαρὰ σὰν νὰ μὲ σταύρωναν, ἐπίσης μὴ ξεχνᾶτε ὅτι μέσῳ τῶν εἰκόνων μοῦ ζήτησαν νὰ βοηθήσω στὴν καταστροφὴ τοῦ ἀπατεῶνα, καὶ μέσῳ τῶν εἰκόνων ἐγὼ ζήταγα ὅτι χρειαζόμουν γιὰ ἐνίσχυση, ἐπίσης μέσῳ τῆς εἰκόνας μου ὑπέδειξε νὰ πάρῳ τὸν Σταυρό ὅταν ἔνοιωθα νὰ κινδυνεύω, ἐπίσης μέσῳ τῶν εἰκόνων ἢ ὅταν διάβαζα τὴν Ἁγία Γραφῆ, μὲ συνέτιζαν ὅταν παρεκτρεπόμουν, ἐπίσης οἱ μορφὲς τῶν εἰκόνων μὲ τὴν μορφῆ Τοῦ Παντοκράτορα, ἐμφανίστηκαν τρεῖς φορὲς καὶ μὲ ἐνίσχυσαν ὅταν κινδύνευα, ἐπίσης τρεῖς φορές ὅταν ἐγὼ προκαλοῦσα μὲ τίς πράξεις μου τοὺς βρικόλακες, ὁρμοῦσαν ἐπάνω στὸ κρεββάτι νὰ μὲ τραυματίσουν, καὶ τίς τρεῖς φορὲς ἀποθήθηκαν ἀπὸ τίς εικόνες, δηλαδὴ πνεύματα ἢ ἄγγελοι Τοῦ Θεοῦ τὰ ἔδιωξαν, τὰ εἶδα νὰ πετάγωνται μέσα ἀπὸ τίς εικόνες.
Ἡ ἀναφορά μου στίς πεντάλφες τοῦ βρικόλακα προκάλεσαν τοὺς πέντε φόνους τοῦ Ἀγρινίου καὶ ποὺ θὰ διαβάσετε στὸ κεφάλαιον τῆς ἔλευσης τοῦ διαβόλου.
Σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, δηλαδὴ μετὰ τὸ 2004 ποῦ χρησιμοποιήθηκα οἱ Ἀγᾶπες Τοῦ Θεοῦ, πέρασαν ἀρκετὲς γυναῖκες, καὶ ὅλες εἶχαν τὰ ἴδια στοιχεῖα συμπεριφορᾶς, καὶ ὅλες παντρεύτηκαν.
Η σαρκικὴ ἁγάπη, εἶναι ἡ προτελευταῖα σαρκικῆ ἁγάπη, αὐτὴ ἡ ὁποῖα ὑπέστη τὰ πάνδεινα, διότι πλήρωσε τὸ μένος τοῦ διαβόλου ἀνθρώπου, ὅταν ἐγὼ τὸν ὑπέβαλα στὴν διαδικασία τῆς πνευματικῆς παραφύσης ἐξευτελισμοῦ, πρῶτα γιατὶ μὲ εἶχε φλομώσῃ στὶς σεξουαλικὲς σκηνὲς τὴν ἑποχῆ τῆς πανδημίας ποῦ ἦταν κλειστὲς οἱ ἐκκλησίες, καὶ πλήρωσε καὶ αὐτὸ ποῦ ἔκαναν στὴν Εὔα, ὅπως τὸ διατυμπανίζουν, καὶ γιατὶ καὶ τώρα ἀκόμη λένε, ὅτι τὰ ἔμμηνα τῶν γυναικῶν προκαλοῦνται ἀπὸ τὸν διάβολο. 
Τὸ πῶς προῆλθε ἡ συγκεκριμένη σαρκικὰ ἁγάπη, καὶ τὶ προκάλεσε στὴν σαρκικὴ αὐτὴ ἁγάπη, καὶ τὶ ἔπαθε αὐτὸς ὁ θεός, εἶναι γραμμένο σὲ ἄλλο κεφάλαιο, ἐπειδὴ ὅλο αὐτὸ τὸ ρεζιλίκι εἶναι ἐνιαῖο. 
Ὁ Ἀπατεῶνας σὲ κάθε ἁγάπη, χρησιμοποιοῦσε τὴν στιγμὴ ποῦ διάβαζα τοὺς ἐξορκισμοῦς, ἢ τὴν Ἁγία Γραφῆ, νὰ χρησιμοποιεί λέξεις, μέσα ἀπὸ τὸ κείμενο ὅπως, φύγε δαιμόνιο ἀκάθαρτο καὶ ἐναγὲς καταχθόνιο κ.λ.π, νὰ μοῦ προβάλῃ, νὰ ἐμφανίζῃ τὴν εἱκόνα κάθε φορᾶ τῆς ἀντίστοιχης ἁγάπης γιὰ νὰ τὴν διώξῃ, θὰ σᾶς φέρω ἔνα παράδειγμα, πρόσφατο μὲ τὴν αὐτοκτονία ἐνὸς ξένου ζευγαριοῦ στὴν Κεφαλονιά, γιὰ νὰ καταλάβετε πόσο εὔκολο εἶναι νὰ ἐγκλωβιστῆ ἕνας ἄνθρωπος, στὶς δυνάμεις αὐτὲς καὶ νὰ χάσῃ τὴν ζωή του, μὲ αὐτὰ τὰ καραγκιοζιλίκια ποῦ χρησιμοποιοῦν.
Λίγο πρὶν συμβῇ τὸ γεγονὸς τῆς αὐτοκτονίας, ἐγὼ εἶδα μία μαύρη μορφῆ ἀνθρώπου νὰ κατεβαίνῃ ἀπὸ τὸν οὐρανό, τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἀντιπροσώπευε τὴν Ἁγάπη Τοῦ Θεοῦ μία νεαρὰ κοπέλα, τὴν ὁποῖαν αὐτὸς ποῦ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἦρθε νὰ τὴν πάρῃ, γιὰ νὰ πάψῃ νὰ εὑεργετῆ ἐμένα, καὶ νὰ μὲ ἐνισχύει καὶ νὰ μὲ προστατεύῃ, αὐτὸ ὅπως ἦταν ἐπόμενο δὲν ἐπετράπη ἀπὸ Τὸν Θεό, καὶ ἀντὶ αὐτῆς τῆς κοπέλας, τοὺς ἄφησε νὰ πάρουν τὴν κοπέλα τῆς Κεφαλονιᾶς, ἡ ὁποῖα ἀποφάσισε μὲ τὸν σύντροφό της νὰ αὐτοκτονήσουν <αὐτὸ εἶναι πρὸς γνώσῃ καὶ συμμόρφωσῃ σὲ ἄλλους ζηλωτὲς τοῦ εἴδους>, ὅταν εἶχε ὁλοκληρωθῇ ἡ αὐτοκτονία τοῦ ζεύγους χωρὶς ἐγὼ νὰ γνωρίζω τί ἔχει συμβῆ, ἐγὼ εἶδα πάλι τὴν μαύρη ἀνθρώπινη μορφή, νὰ κρατάει κάτι παραμάσχαλα καὶ νὰ τρέχει νὰ μπαίνῃ στὸ σπίτι τῆς ὁδοῦ Ρόδου τῶν Πατρῶν, τὴν ἴδια στιγμὴ τῆς μεταφορᾶς, κάτω ἀπὸ τὸ κρεββάτι μου καὶ μέσα στὴν γῆ, βλέπω δύο ἀνθρώπινες μορφὲς μὲ τραγιάσκες νὰ μοῦ λένε: Σοῦ τὴν πήραμε, <ἐννοοῦσαν τὴν ἀγάπη τῆς συγκεκριμένης περιόδου>.
Ὅταν ὁ ἐξ οὐρανοῦ βρικόλακας <εἰκονικῆς πραγματικότητας> μὲ εἶδε ὅτι ἐγὼ εἶδα τίς μορφὲς τῶν τσιρακιῶν του, ποῦ ἦταν μέσα στὴν γῆ μὲ ρώτησε: Εἶδες τὰ πρόσωπά των; Ἐγὼ ἀπάντησα: Ναί.
Ὅταν ἐμφανίσθηκαν διὰ δευτέρα φορὰ οἱ συνεργάτες τοῦ εἰκονικοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ τὰ πρόσωπά των ἦταν καλυμμένα μὲ ροῦχα, αὐτὸ ἔγινε στὸ σιδηροδρομικὸ δυστύχημα, ποὺ ἔγινε ἀμέσως μετὰ στὴν Ἰταλία, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἡ λεία ποὺ ἀπεκόμισαν ἀπὸ ἐκεῖ, δὲν ἦρθε στὴν Πάτρα, ἀλλὰ καρφώθηκε λίγο ποιὸ πέρα ἀπὸ τὸ δυστύχημα καὶ μέσα στὴν γῆ, ὅπως τὸ εἶδα τότε.
Αὐτὰ τὰ συμπλήρωσα ἐδώ, γιὰ νὰ δεῖτε τί δυνάμεις ἐνεργοῦν καὶ καθηλώνουν τὸν ἄνθρωπο ὅταν κάνεις λάθος σκέψεις - ἐκτιμήσεις μιᾶς κατάστασης ἢ ὅταν θέλουν νὰ σὲ τελειῶσουν γιὰ τοὺς ὅποιους λόγους των.
Ἡ δική μου ἁγάπη μὲ τὴν ὁποῖα μίλησα ἐγώ, καὶ ἡ ὁποῖα εἶχε καθορισθῇ ἀπὸ τὸν οὑρανό, καὶ τὴν ὁποῖα ἐγὼ τὴν εἶδα μέσα μου, νὰ κατεβαίνῃ ἀπὸ τὸν οὑρανό, αὐτῆ ἡ πνευματικῆ ἁγάπη ποῦ ἐγὼ εἶδα, ἐνσωματώθηκε σὲ μία γυναῖκα, τὴν ὁποῖα ἐγὼ μόλις τὴν εἶδα, λέω αὐτὴ εἶναι, καὶ ἡ ὁποῖα ἦλθε ὅταν ἔληξαν ὅλα τὰ γεγονότα τῆς πρῶτης σαρκικῆς ἁγάπης, καὶ ἄρχισε ἡ νέα σαρκικῆ ἁγάπη, ἡ δικῆ μου, ὁ Θεὸς δὲν χρησιμοποιεῖ σαρκικὲς ἁγάπες γιὰ εὐνόητους λόγους, καὶ θὰ μάθεται τὶς συγκλονιστικές λεπτομέρειες, ὅταν ὀλοκληρωθοῦν ὅλα.

Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr