Ὁ Σεισμὸς Τῶν Κυθήρων
ρὶν τὴν ἐκδήλωσῃ τοῦ σεισμοῦ τῶν Κυθήρων, ἐγὼ ἦμουν μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παντανάσσης Πατρῶν, καὶ ἀνοίγῃ ἡ διάνοιά μου, καὶ μοῦ ἐτέθη ἕνα ἐρώτημα: Ἂν γίνῃ ἕνας μεγάλος σεισμός, στὴν περιοχὴ τοῦ ναοῦ, πῶς βλέπῃς τὴν ἐκκλησία, θὰ ἀντέξῃ ἢ θὰ πέσῃ; Ἐγὼ ἀπάντησα: Τὸ κτίσμα τοῦ ναοῦ, εἶναι μὲ πέτρες καὶ παλαιό, καὶ καθὼς ὁ ναὸς εἶναι τεράστιος καὶ πολὺ ὑψηλός, νομίζω ὅτι δέν θὰ ἀντέξῃ σὲ μία τέτοια δοκιμασία.
Μετὰ μὲ ἐρώτησαν: Ἂν πέσῃ ἡ ἐκκλησία, μπορῇ νὰ οἰκοδομηθῇ ἐκ νέου;
Ἐγὼ ἀπάντησα καὶ εἶπα: Ἐπειδὴ τώρα ἡ ἐκκλησία εἶναι πολὺ μπροστὰ στὸν δρόμο, θὰ μποροῦσε νὰ κτισθῇ πάλι καὶ νὰ ἔχει μία καλύτερη τοποθέτησῃ στὸν χῶρο.
Ἡ ἐπόμενη καὶ τελευταία ἐρώτησῃ: Ἔχει ἄλλο οἰκόπεδο ἡ ἐκκλησία,  νὰ κτισθῇ ἐκ νέου; Ἐγὼ ἀπάντησα: Ἀκριβῶς δίπλα ὑπάρχει ἕνα δικό της οἰκόπεδο, ποὺ τὸ χωρίζει ἔνας δρόμος, καὶ ἂν ἐνωθῇ θὰ γίνῃ ἔνας μεγαλοπρεπῇ ναός.
Εἶναι τὸ οἰκόπεδο ποὺ ἔγινε ἡ μικρὴ ξύλινη ἐκκλησία, μετὰ ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν, ἀπὸ τὸν δεύτερο σεισμὸ τοῦ 2008.
Καὶ μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες, τὴν στιγμὴ ποὺ διάβαζα στὸ σπίτι, τὴν Ἁγία Γραφῆ, βλέπω μέσα στὴν γῆ, πέντε μαῦρες ἀνθρώπινες μορφές, νὰ κρατοῦν γύρω γύρω τὴν πλᾶκα τῆς Ἀφρικῆς, καὶ νὰ τὴν μετακινοῦν πέρα δῶδε, ἦταν ἡ περίοδος πρὶν πρὶν τὴν ἐκδήλωση τοῦ σεισμοῦ τῶν Κυθήρων, τῶν ἑπτὰ ρίκτερ περίπου τις 08/01/2006.
Μετὰ παρέλευση μηνὸς περίπου, καὶ πρὶν ἐκδηλωθῇ ὁ σεισμός, μέσα στὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης, ἐπικεντρώνεται τὸ πνεῦμα μου στὸν οὐρανό, καὶ βλέπω μία μπάλα, τὴν ὁποῖα γύρω γύρω, τὴν στήριζαν ἀνθρώπινες μορφές, ποὺ φαινόντουσαν ὅτι πετοῦσαν ἢ συγκρατοῦσαν τὴν μπάλα.
Αὐτὰ εἶναι τὰ μυνήματα ποῦ προηγήθηκαν πρὶν τὸ σεισμὸ τῶν Κυθήρων, τὸ πρῶτο ἐρώτημα ἀφοροῦσε τὴν δικῆ μου γνῶμη, καὶ παρ' ὅλο ποῦ ἐγὼ δέν εἶμαι μηχανικός, ζητήθηκε ἡ γνῶμη μου γιὰ τὸ ἐνδιαφέρων μου γιὰ τὴν ἐκκλησία, καὶ γιατὶ ἐγὼ θά δεχόμουν, ὅλο τὸ κόστος ὅλων αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν, τὸ δεύτερο μύνημα τῶν μαῦρων, ἀφοροῦσε τὴν προσπάθεια τῶν δυνάμεων τοῦ σατανᾶ, νὰ ἐκμεταλευτῇ ἕνα ἐπικείμενο σεισμό, καὶ μάλιστα στὴν συγκεκριμένη περιοχή, ποῦ εἶναι γνωστό, πῶς προκαλοῦνται οἱ σεισμοῖ, ἐπειδὴ ἐγὼ τὸν ἀμβισβήτησα, ὅτι μπορῇ νὰ κάνῃ σεισμό, τὸ τρίτο μύνημα ἀφοροῦσε τὴν προετοιμασία καὶ τὴν μέριμνα Τοῦ Θεοῦ, νὰ προστατεύσῃ Τὴν Ἐκκλησία Του, προσέξτε ὅτι δέν ἀπέτρεψε τὸν σεισμό, ἀλλὰ τὸν καθόρισε νὰ γίνῃ, ἀλλὰ χωρὶς νὰ πληγῇ ἡ ἐκκλησία.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὁράματα, καθὼς ἦμουν στὸ σπίτι, ἔσκυψα στὸ σημεῖο ἑνὸς μικροῦ διαδρόμου, νὰ πιάσω κάτι ποὺ εἶχε πέσῃ, καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἐκδηλώνετε καὶ μὲ βρῆκε ὁ σεισμός, αἰσθάνθηκα κάποιος νὰ μὲ στηρίζῃ ἀπὸ τὴν πλάτη, νὰ μὴ πέσω κάτω, καὶ πάω στὸ σαλόνι.
Σηκώθηκα προσπαθῶντας νὰ ἠρεμήσω, καὶ βλέπω νὰ μὲ σημαδεύουν πνευματικὰ μεγάλα τούβλα, τὰ ὁποῖα μὲ σημάδευαν στὸ στῆθος, πρὶν μὲ κτυπήσουν λὲς καὶ κάποιος τοὺς ἄλλαζε πορεία, καὶ ἔστριβαν δεξιὰ καὶ ἀριστερά.
Αὐτὸ κράτησε περίπου μία βδομάδα, καὶ μετὰ χάθηκαν τὰ τούβλα, ἔμειναν μόνο τὰ συναισθήματα τοῦ σεισμοῦ, καὶ τὰ κατάλοιπα ἀπὸ τὰ τοῦβλα, ἀλλὰ μοῦ εἶχε μήνῃ ἀναπάντητο, τὸ ὅραμα τῆς μπάλας, τὸ ὁποῖο δὲν μποροῦσα νὰ τὸ ἐξηγήσω.
Ἐδῶ θὰ ἤθελα νὰ κάνῳ μία παρατήρισῃ, ὅσον ἀφορᾷ τὸ ὅραμα τῆς προετοιμασίας τοῦ σεισμοῦ, ἀπὸ τὴν πλευρᾶ τοῦ σατανᾶ, ποῦ φαίνετε ὅτι τὸν προκαλῇ αὐτός, αὐτὸ εἶναι λάθος γιατὶ θὰ σᾶς ἀποδείξω ἀμέσως ὅτι δέν τὸ γνωρίζῃ κανένας παρὰ μόνον ὁ Θεός.
Πολλοὶ προαισθάνωνται ὅτι θὰ γίνῃ σεισμός, ἀλλὰ δέν γνωρίζουν οὔτε τὸ μέρος οὔτε τὴν ὥρα, ἐγὼ ἔβγαλα ἐκ πεῖρας τὸν χρόνο, μόνο ἀπὸ τότε ποῦ θὰ αἰσθανθῶ, τὸ πρῶτο μύνημα τοῦ σεισμοῦ, ὅτι ὁ σεισμὸς θὰ ἐκδηλωθῇ σὲ χρονικὸ διάστημα δέκα πέντε ἡμερῶν, τὸ ποῦ θὰ γίνῃ δέν τὸ γνωρίζω, οὔτε καὶ τὸ μέγεθός του μὲ ἀκρίβεια - περίπου, καὶ αὐτὸ διότι συμετεῖχα σὲ ἀρκετοῦς σεισμοῦς ποῦ χρησιμοποίησε ὁ μεγάλος βρικόλακας τοῦ 2004 ποῦ εἶχαν φέρῃ.
Τὰ μυνήματα τοῦ σεισμοῦ ποῦ προαισθάνωμε, ἀναπτύχθησαν ἀπὸ αὐτήν μου τὴν συμετοχή, καὶ δέν μποροῦν νὰ καταστραφοῦν πλέον.
Ὁ σεισμὸς ποῦ θὰ σᾶς περιγράψω, καὶ τὸν ὅποῖον τὸν προαισθάνθηκα, ἀφοροῦσε ἐμένα, δηλαδή ὑπῆρχε μία ἀπιλή, νὰ μοῦ συμβῇ κάτι, ποῦ νὰ προέρχεται ἀπὸ σεισμό, ἔγινε τὸν Μάρτιο τοῦ ἕτους 2020, καὶ γιὰ νὰ μὴ ὑπάρχουν ἀμφισβητήσεις, καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους σεισμοῦς ποῦ ἀναφέρω, ἔχω στήλῃ μυνήματα στὸν σπιτονοικοκύρη μου, γιὰ ἐπιβεβαίωσῃ τοῦ γεγονότος, καὶ σᾶς τὰ μεταφέρω ὅπως ἔχουν προκύψῃ, καὶ ὅποιος θέλῃ μπορῇ νὰ τὸ ἐλέγξῃ : Κυριακὴ 15 Μαρτίου ὥρα 12+1 π.μ: Ἕνα πολὺ ἱσχυρὸ μύνημα σεισμοῦ, χθὲς καὶ ἄλλο ἕνα ἀπόψε, μάλλον θὰ ἔχωμε πρόβλημα.
Κυριακὴ 15 Μαρτίου ὥρα 11+48 μ.μ: Τὴν στιγμὴ ποῦ διάβαζα τὴν Ἁγία Γραφῆ, ἐνεφανίσθη πάλι ὁ σεισμὸς μὲ μία προειδοποίηση: Νὰ μὴ τρέχεις μὲ τὴν μηχανή.
Δευτέρα 16 Μαρτίου ὥρα 4+04 μ.μ: Μόλις εἶχα μπῇ στὴν Ἐλευθ. Βενιζέλου, μύνημα ἐκ τοῦ οὑρανοῦ: Μὴ τρέχεις, υπενθυμίζοντάς μου τὸν σεισμό, στὸν ἴδιο δρόμο σὲ μία ἄλλη περίοδο ὑπῆρξε, καὶ ἄλλη προϊδοποίησῃς λέγοντάς μου: Μὴ τρέχεις, γιατὶ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀστάθμητοι παράγοντες, καὶ νὰ φαντασθῆτε ὅτι ὁ δρόμος αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ποιὸ ἀσφαλές.
Τετάρτη 25 Μαρτίου ὥρα 11+31 π.μ, διαβάζω γιὰ τὸν σεισμὸ στὸν Εἰρηνικὸ Ὡκεανὸ ποῦ ἔγινε μεγέθους 7,5 ρίχτερ.
Ὅταν ἕνας σεισμὸς χρησιμοποιῆται, γιὰ νὰ προκαλέσῃ κακὸ σὲ ἕνα ἄνθρωπο, δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ευρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τοῦ σεισμοῦ, καὶ μόνο νὰ μάθῃ γιὰ τὸν συγκεκριμένο σεισμό, δέχεται τὴν ἐπίδρασή του.
Ὅπως βλέπεται δέν μπορῇ κανένας νὰ προβλέπῃ ἢ νὰ κάνῃ σεισμό, μόνο μὲ τεχνικὸ τρόπο.
Τὰ πονηρὰ πνεύματα ὅταν εἶδαν ὅτι ἐγὼ ἀδυνατοῦσα νὰ ἐρμηνεύσω, τὸ ὅραμα μὲ τὴν μπάλα, ἄρχισαν νὰ μὲ πιέζουν, ὥστε νὰ μὲ ἀναγκάσουν νὰ κάνω κάποιο λάθος, ὥστε νὰ τοὺς δοθῆ ἡ δυνατότης νὰ προκαλέσουν κάποια πράξη ἐναντίον μου.
Καὶ μία μέρα Σαββάτου, καὶ μετὰ ἀπὸ ὁλονύκτια μάχη, ποὺ δέν κοιμήθηκα καθόλου ἀπὸ τὴν πίεση ποῦ δεχόμουν, πάω τὸ πρωῒ στὴν ἐκκλησία, καὶ ἐκεῖ αἰσθάνομαι νὰ προσπαθοῦν καὶ νὰ συνεχίζουν ἀκόμη νὰ μάθουν τὴν ἑρμηνεία τῆς μπάλας, πῶς τὴν εἶχα ἀντιληφθεῖ ἐγῶ, ἀλλὰ ἐγῶ ἦμουν ἴδη πτῶμα στὴν κούραση, καὶ τότε ἐπεμβαίνουν οἱ δυνάμεις Τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖες παρακολουθοῦσαν ἀπὸ ὅτι κατάλαβα, καὶ ὅταν εἶδαν ὅτι ἐγῶ ἀδυνατοῦσα νὰ ἑρμηνεύσω τὸ ὅραμα, γιὰ νὰ μὴν κάνω καμιὰ πατάτα καὶ ἐκτεθῶ, ἀστραπιαία μοῦ ἐξηγοῦν καὶ μοῦ λέγουν: Ἡ μπάλα ποὺ εἶδες εἶναι ἡ γῆ, καὶ οἱ ἀνθρώπινες μορφές, εἶναι οἱ ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι σταθεροποιοῦσαν τὴν γῆ, γιὰ μὴν γίνῃ αἰσθητὸς ὁ σεισμός, καὶ ὑποστῇ ζημιᾶ ἡ ἐκκλησία, καὶ ὁ Θεὸς ἐλέγχῃ καὶ τὴν γῆ.
Αὐτὸ ἔχει καὶ μία ἅλλη σημασία, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ρυθμιστὴς γιὰ ὅτι συμβαίνει τουλάχιστον ἐπὶ τῆς γῆς.
Ὁ συγκεκριμένος σεισμὸς ἔγινε σὲ μεγάλο βάθος, χωρὶς συνέπειες γιὰ τὴν ἐκκλησία, ἡ ἐκκλησία τραυματίστηκε, μὲ τὸν δεύτερο σεισμὸ τοῦ 2008, καὶ εἶναι γραμμένο στὸ Κεφάλαιον Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παντανάσσης, ὅπως ἐπίσης καὶ περισσότερες λεπτομέρειες, καὶ οἱ λόγοι διὰ τοὺς ὁποίους ὁ βρικόλακας ἐπεδίωκε νὰ γκρεμίσῃ τὴν ἐκκλησία.
Στὸ κεφάλαιον τῶν Σεισμῶν, ἀναφέρω τοὺς σεισμοῦς ποῦ χρησιμοποίησε ὁ σατανᾶς στὴν συνέχεια, γιὰ νὰ πλῆξῃ ἐμένα, ὅσους σεισμοῦς χρησιμοποίησε ἐγὼ τοὺς ἔβλεπα, ὅταν τοὺς χρησιμοποιοῦσε ὁ σατανᾶς, κατὰ τὴν προετοιμασία τῆς χρῆσῃς τοῦ σεισμοῦ, αὐτὸ μὲ προετοίμαζε νὰ ἀμυνθῶ καλύτερα, ἀργότερα προαισθανόμουν κάποιους σεισμοῦς, ἀλλὰ χωρὶς καμία συνέπεια γιὰ μένα, τὸ ὅριο ποῦ ἐκδηλωνόταν ὁ σεισμὸς ἦταν δέκα πέντε ἡμέρες.

Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr