Οἱ Σεισμοὶ καὶ οἱ Φωτιές
ταν κάποτε ἔγινε ὁ μεγάλος σεισμὸς στίς 7/9/1999 τῶν Ἀθηνῶν, αἰσθάνθηκα ὅτι ἤμουν μέσα σὲ κάτι τσακισμένες κολῶνες, ἀλλὰ δὲν ἤξερα τί σήμαινε, καὶ δὲν ἔδωσα σημασία μεγάλη, ὥσπου ἐκδηλώθηκε ὁ σεισμός, καὶ ἔτρεξα στὴν πλατεῖα τῆς Παντανάσσης, καὶ ἐκεῖ πάνω στὴν τρομάρα μου, παρατεταμένα χασμουρητά, μοῦ αὐξήσανε τὸν φόβο ποῦ μὲ διακατεῖχε στὴν ἰδέα τοῦ σεισμοῦ τότε, ἀλλὰ ὅπως καὶ μὲ τοὺς ἐξορκισμοῦς, τὰ χασμουρητὰ ἔφεραν τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, ἔτσι καὶ στοὺς σεισμοῦς ἐνήργησαν προστατευτικὰ καὶ προφητικά, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἔβλεπα ἕνα ἐπερχόμενο σεισμὸ γιὰ τὴν προστασία μου, ἀφοῦ καὶ ὁ σεισμὸς εἶχε συμπεριληφθῇ καὶ σᾶν μέσον θανάτου, καὶ τοῦτο διότι ἀργότερα προαισθάνθηκα τὸν ἐπερχόμενο σεισμὸ τῶν Κυθήρων, ὁ οποῖος ὅπως θὰ καταλάβεται ἀπὸ τὰ πρειδοποιητικὰ σημάδια καὶ τὴν μετέπειτα εξέλιξη, φένεται  καθαρὰ ὅτι ὑπάρχῃ ἐπέμβασῃ ἀπὸ τὸν οὑρανὸ γιὰ τὴν προστασία τῆς ἐκκλησίας τῆς Παντανάσσης, ὅπως ἀποδικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ ἐρώτημα ποῦ εἶχε προηγηθῇ πρὶν τὸν σεισμό, ἄν σὲ ἕνα ὑποθετικὸ σεισμὸ θὰ ἔπεφτε ἡ ἐκκλησία.
Ἀναρωτήθηκα βέβαια πῶς βρέθηκαν οἱ δυνάμεις, τοῦ βρικόλακα τὴν δεδομένη στιγμὴ στὴν πλατεία της Παντανάσσης, καὶ μοῦ προκάλεσε ἀπορία, καὶ πάντοτε ἀναρωτιόμουνα γιατὶ ἔγινε αὐτό, τὴν ἀπάντηση τὴν ἀντιλαμβάνεσθαι, τί συνέβη μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁπουδήποτε ἐπρόκειτο νὰ γίνῃ σεισμός, τὸ προαισθανόμουν καὶ ἐννοῶ ἀνὰ τὸν κόσμο, προαισθανόμουν τὸν σεισμὸ ποῦ ἀφοροῦσε ἐμένα, καὶ προριζόταν γιὰ μένα, ὅταν λέω προριζόταν γιὰ μένα, ἐννοῶ ὅτι ἡ ἐνέργεια ποῦ θὰ ἀπεκόμιζαν οἱ δυνάμεις, ποῦ ἐκμεταλευόταν ἕνα σεισμό, τὴν δεχόμουν ἐγὼ γιὰ τιμωρία, λόγῳ τῆς πρόβλεψῃς τοῦ σεισμοῦ τῶν Κυθήρων, ἐπειδὴ ὁ σεισμὸς ὁ συγκεκριμένος εἶχε στοχοποιηθῇ, ἀπὸ τοὺς βρικόλακες γιὰ νὰ βλάψῃ τὴν ἐκκλησία. 
Περίπου δέκα πέντε ἡμέρες πρὶν τὸ σεισμό, ἔνοιωθα μία ἔντονη ἐσωτερικὴ ταραχή καὶ συναισθήματα σεισμοῦ, τὰ συναισθήματα εἶχαν τὴν μορφῆ, κινήσεις ποῦ πραγματοποιοῦνται σὲ ἕνα δυνατὸ σεισμό, στὴν συνέχεια ἐρχόταν ὁ σεισμός, καὶ ἐγὼ ὅταν μάθαινα μὲ τὸν ὁποιδήποτε τρόπο γιὰ τὸν σεισμό, δεχόμουν τὴν ἐπίδραση, καὶ τίς συνέπειες τοῦ σεισμοῦ μὲ τὴν μορφῆ βρῶμας. 
Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν ἤξερα γιατὶ τὸ εἶχαν κάνει τὸ συγκεκριμένο φαινόμενο καὶ ποτὲ δὲν εἶχε πάει ἡ σκέψη μου σὲ κάτι κακό, καὶ ὅταν ἔγινε ἔνας σεισμὸς τὴν στιγμὴ ποὺ ἤμουν μέσα στὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης, δὲν τρόμαξα ὅπως παλαιότερα, καὶ νοιώθω μέσα μου κάποιος νὰ μοῦ λέει: Γιὰ σένα ἔγινε ὁ σεισμός: Ἐγὼ σάστισα προσπαθῶντας νὰ καταλάβω, τὴν ἔννοια αὐτῶν τῶν λόγων, τότε ἄνοιξε ἡ διάνοιά μου, καὶ μοῦ ἔδωσαν νὰ καταλάβω γιατὶ εἶχε γίνει ἡ ἐνέργεια αὐτή, δηλαδὴ ἅλλη μία αἰτία προβλημάτων καὶ κακῶν ἐνεργειῶν, ὅμως τὸ μέγεθος κάποιου κακοῦ ἐξαρτᾶται πάντα ἀπὸ τὸν μοναδικὸ Θεὸ καὶ Δημιουργὸ τῶν Πάντων, καὶ βέβαια ἔχει πάντα τὸν σκοπό του.
Πρὶν ἐκδηλωθῇ τὸ τσουνάμι μὲ ρώτησαν τὰ πονηρὰ πνεύματα, δὲν τὰ ἔβλεπα, μόνο τὰ ἄκουγα νὰ μὲ ρωτάνε καὶ νὰ μοῦ λένε: Κάνει ὁ σατανᾶς σεισμό; Ἐγὼ τοὺς ἀπάντησα: Ἂν ἔκανε ὁ βρικόλακά σας σεισμό, δὲν θὰ εἶχε ἀφήσει ἄνθρωπο ζωντανό.
Πέρασε μία περίοδος 2-3 μηνῶν, καὶ δὲν φαινόταν νὰ γίνετε κάτι ποῦ νὰ προμήνυε, ὅτι θὰ ἐπακολουθοῦσε ὅλο αὐτὸ ποὺ ἔγινε, μὲ τὴν ἐκδήλωση κατόπιν τοῦ σεισμοῦ, ποὺ προκάλεσε τὸ τσουνάμι.
Πρὶν ἀρχίσῃ τὸ τσουνάμι, ἐγὼ εἶδα μέσα στὴν γῆ ἀνθρώπινες μορφές, νὰ προσπαθοῦν νὰ βγάλουν μιᾷ φλόγα, μιᾷ φωτιὰ ἢ κάτι τὸ ὁποῖο καιγόταν, μετὰ οδηγήθηκε μέσα σὲ μιᾷ μεγάλη τρῦπα, καὶ νὰ τὴν σφραγίζουν.
Ἀπὸ τότε σχεδὸν καὶ μετὰ γιὰ περίπου ἕνα μῆνα ἔβλεπα, νὰ βγαίνῃ μέσα ἀπὸ τὴν γῆ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, καὶ νὰ λάμπει ὁλόκληρος φῶς, ὅπως στὴν Μεταμόρφωση, καὶ λίγο πρὶν τὴν ἐκδήλωση τοῦ σεισμοῦ, τὸν εἶδα νὰ κλαίει, μάλιστα προσπάθησα νὰ δώσω τὴν εἰκόνα σὲ ἕνα ἁγιογράφο, νὰ μοῦ τὴν φτιάξῃ ἀλλὰ δὲν μπόρεσε νὰ συλλάβῃ τὴν εἰκόνα αὐτὴ καὶ ἐγκαταλείφθηκε ἡ προσπάθεια.
Μετὰ ξαναΐδα τελευταῖα φορὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ κλαίῃ, καὶ μετὰ ἐγὼ ἄρχισα νὰ δέχομαι κάτι τὸ ἀνεξήγητο, μία ἐνέργεια τὴν ὁποῖα δὲν τὴν εἶχα ξανανιώσει, καὶ ἡ ὁποῖα μοῦ προκαλοῦσε ἀνεξέλεγκτη ταραχή, καὶ δὲν μποροῦσα νὰ ἡσυχάσω πουθενά, ἀκόμη καὶ ὅταν προσπάθησα καὶ κάθισα μέσα στὸ Ἱερὸ τῆς Παντανάσσης, δὲν ἄλλαξε τίποτα, προσπάθησα νὰ κάνω βόλτες μὲ τὸ μηχανάκι ἀλλὰ μόλις πέρναγα θάλασσα, ἡ ταραχή μου ἀνέβαινε δραματικά, ὥσπου ἐκδηλώνετε ὁ σεισμός, καὶ σταματάει ὅλο αὐτὸ ποῦ ἔνοιωθα ἀστραπιαῖα, τὴν ἑπομένη στὴν κορυφὴ τοῦ Παναχαϊκοῦ, ἐμφανίσθηκε ἕνα τεράστιο κεφάλι, τὸ ὁποῖο προκάλεσε μύρια ὅσο διήρκησε ἡ δύναμις του.
Τὸ ἐρώτημα ποῦ θέτω εἶναι: Γιατὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἔκλεγε, ἂν ἦταν φυσικὸ φαινόμενο, ἡ ἐμφάνισης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, προμήνυε ὅτι αὐτὸ ποῦ βγῆκε θὰ εἶχε καλὴ καταλήξῃ, δηλαδὴ τὸ κεφάλι ποὺ ἐμφανίστηκε μετὰ τὸ τσουνάμι, ποῦ τὸ εἶδα ἐγὼ ἦταν ἕνας θεός, ὁ ὁποῖος ἦταν κακὸς μὲν ἀλλὰ ὁ Θεὸς μὲ τὸν Λόγο του, τὸν μετέτρεψε σὲ καλό, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξῃ πρόβλημα κακὸ στὴν συγκεκριμένη περιοχή, ἐὰν ἦταν φυσικὸ φαινόμενο δὲν θὰ ὑπῆρχε ἡ δημιουργία ἐνὸς κακοῦ θεοῦ, καὶ μάλιστα γιὰ ἕνα συγκεκριμένο ἅνθρωπο ἢ γιὰ τὴν περιοχὴ τῶν Πατρῶν, ἢ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ κλαίει ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀφοῦ ἕνα τέτοιο φαινόμενο θεωρῆται φυσιολογικό, ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι κάποιοι τὸ προκάλεσαν, γιὰ νὰ ἀποδείξουν, ὅτι ὁ βρικόλακας ποῦ ἔχουν, κάνῃ σεισμό, ἐξάλλου τὸ ἴδιο συνέβη ὅταν ἔπνιξαν τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ τοὺς κλείδωσαν στὸ ἀμπάρι κάπου 800 μετανάστες μεταξὺ Λιβύης καὶ Ἰταλίας, ἀλήθεια ἐσεῖς εἴδατε τί συνέβη τὴν βραδιὰ αὐτή; Ὄχι βέβαια στὴν περιοχὴ αὐτήν, προκλήθηκε πάλι ἄλλος ἕνας θεός, τῆς θαλάσσης ἢ τοῦ πετρελαίου, τὸν ὁποῖον ἐγὼ τὸν εἶδα καὶ ἀνατάρασσε τὰ νερά, καὶ ὅταν μὲ εἴδανε τὰ πονηρὰ πνεύματα τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀντιλήφθησαν αὐτὰ ποὺ σκεπτόμουνα, μὲ ἔσωσε τὸ βράδυ αὐτὸ ὁ Παντοκράτορας, ποὺ εἶναι στον Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παντανάσσης, ἐγὼ θὰ σᾶς θέσω ἕνα ἐρώτημα, ἂν εὔρισκαν τὸ καράβι, δὲν θὰ ἀνακάλυπταν τοὺς κλειδωμένους στὸ ἀμπάρι; Κάποιοι ξεπλήρωναν ἐπιταγὲς στοὺς θεούς, ποὺ τοὺς χάρισαν τὰ πλοῦτη ποὺ θὰ προέλθουν ἀπὸ τὰ δῶρα, ποὺ τοὺς πρόσφερε, προσφέροντάς του ἀνθρώπινες ψυχές, καὶ τὰ πλοῦτη - κέρδη θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ νὰ ἐπιβάλουν κάποιες ἀπαιτήσεις τῶν ἀποκαλούμενων θεῶν.
Ἡ συσσώρευση τόσων ἀθῶων ψυχῶν, σὲ μιᾷ περιοχῇ στὸ μέλλον θὰ ἐπιφέρει δεινά, μόνο ποὺ θὰ τὴν πληρώσουν πάλι ἀθῶοι.
Πρὶν ἀπὸ τὸ μακελιὸ αὐτό, εἶχε προηγηθεῖ τὸ μακελειὸ μὲ τὰ παιδιὰ τῶν Ἀμερικάνων σὲ ἕνα σχολεῖο, πρὶν τὸ μακελειὸ μοῦ μίλαγαν κάτω καὶ μέσα ἀπὸ τὴν γῆ καὶ μὲ ἀπειλοῦσαν, ἀλλὰ ἐγὼ νόμιζα ὅτι μὲ ἀπειλοῦσαν γιὰ τὰ δικά μου παιδιά, ἐπειδὴ σὲ κάποιες φάσεις τὰ εἶχαν συμπεριλάβει, ὅπως καὶ ἄλλους συγγενεῖς στὶς ἐνέργειές τους, καὶ ὅταν εἶδα ὅτι εἶχαν προγραμματίσει, νὰ προκαλέσουν μεγάλο κακὸ στὰ παιδιὰ τῶν ἀμερικάνων, ἄρχισα νὰ γράφω γιὰ νὰ μὴν ξεχάσω αὐτὸ τὸ περιστατικό, καὶ ὅταν μὲ εἶδαν καὶ κατάλαβαν ὅτι τὰ ἔγραφα, ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ καὶ προκάλεσαν τὸ μακελειὸ στὴν θάλασσα μὲ τοὺς μετανάστες, διότι ἤθελαν ὁπωσδήποτε θύματα.
Ἐξάλλου ὅλα τὰ ἔργα τοῦ βρικόλακα ἦταν κακά, καὶ ὅλα μετετράπησαν σὲ καλὴ ἐνέργεια καὶ ἔργα γιὰ τὸν ἄνθρωπο, καὶ συγκεκριμένα γιὰ μένα, πολλὰ ἀπὸ αὐτά, γίνονται γιὰ ἐκφοβισμό, καὶ ἄλλα γιὰ νὰ ἐξευτελισθοῦν, ὅταν ἐγὼ ἐπικέντρωνα τὸ πνεῦμα μου στὸν οὐρανό, γιὰ νὰ δῶ ἂν τὸ γεγονὸς ποὺ διεπράχθη, εἶχε σχέση μὲ ἐμένα, ὥστε νὰ προετοιμασθῶ, ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μοῦ ἐδίδετο ἀπάντησης γιὰ τὸν σκοπὸ τοῦ γεγονότος ποῦ διεδραματιζόταν.
Ὁ στόχος ὅλως τῶν γεγονότων αὐτῶν, ἤμουν ἐγὼ ὁ ἐνδιάμεσος κρίκος μεταξὺ οὑρανοῦ καὶ γῆς, καὶ ἡ ἐκκλησία, ποῦ κατέστρεφε τὰ ἔργα τῶν βρικολάκων.
Αὐτὸ ἔκανε ὁ Θεὸς σὲ μένα, καὶ μοῦ ἐπέβαλε συνεχὲς μελέτη Τοῦ Λόγου του, ἀναγκάζοντας τὸν βρικόλακα νὰ ἑξαντλήσει τίς ἐπιλογές του, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, καὶ στὴν συνέχεια νὰ τὸ τιμωρήσῃ χωρὶς νὰ πληγῇ ἡ περιοχὴ ἢ ἐγώ.
Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ ἔγιναν γύρω στοὺς ὀκτῶ μεγάλους σεισμοῦς, ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν δημιουργία προβλημάτων, καὶ ποῦ ἐγὼ εἶδα καὶ τοὺς ἀνέφερα, στὸν ἴδιο ἄνθρωπο ποὺ εἶχα ἀναφέρει καὶ τὸ ἀεροπλάνο τῆς Βραζιλίας.
Οἱ σεισμοὶ ποὺ ἐγὼ εἶδα πρὶν τὴν ἐκδήλωσή των καὶ ποῦ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ συγκεκριμένο σκοπὸ εἶναι:
Σουμάτρας 26/12/2004
Ἰνδονησίας 28/3/2005
Πακιστὰν 8/10/2005
Κίνας 12/5/2008
Ἀϊτῆς 12/1/2010
Χιλῆς 2/2/2010
Ἰαπωνία 11/3/2011
Μεξικὸ 18/4/2014 Ποῦ δὲν εἶχε θύματα
Πρὶν ἐκδηλωθεῖ ὁ κάθε σεισμὸς ἐγὼ ἔβλεπα ἕνα παραλληλόγραμμο, τεράστιο λάκκο, μέσα στὴν γῆ, στὸν ὁποῖον ὅταν εἶχε θύματα ἦταν γεμᾶτος ἀνθρώπους, καὶ ὅταν δὲν ὑπῆρχαν θύματα, ὁ λάκκος ἦταν κενός, καὶ σὲ ἔνα σεισμὸς ποὺ ὁ λάκος ἦταν γεμᾶτος ἀνθρώπους, πρώτη ἦταν ἡ Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ,  πίσω ἤμουν ἐγώ, καὶ πίσω μου ὁ λάκος γεμᾶτος ἀνθρώπους, σὲ αὐτὸν τὸ σεισμὸ τὸ θῦμα ἔπρεπε νὰ εἶμαι καὶ ἐγώ, ἀλλὰ ὁ Θεὸς εἶχε ἀντίθετη γνώμη, καὶ ἔβαλε ἐμπρὸς Τὴν Ἀγάπη του, καὶ σώθηκαν ὅλοι καὶ ἐγώ.
Ὅταν ἔβλεπα τὴν διαδικασία τοῦ λάκκου, ποὺ ἦταν ἡ προετοιμασία, γιὰ νὰ ὑποστῶ ἐγὼ ὅλη αὐτὴν τὴν ἐνέργεια <βρῶμα>, ἡ ἐκδήλωση τοῦ σεισμοῦ ἐπραγματοποιεῖτο ἐντὸς 15 ἡμερῶν περίπου, σὲ κανένα ἄλλο σεισμό, ἐγὼ δὲν εἶδα λακκούβα, παρὰ μόνο σὲ αὐτοὺς τοὺς σεισμοῦς, δηλαδὴ τὴν περίοδο ἀπὸ τὸν σεισμὸ τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὸ σεισμὸ τῶν Κυθήρων καὶ μετά.
Ὅλη αὐτὴ ἡ ἐνέργεια <βρῶμα> ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τοὺς σεισμοῦς, καὶ ἀπὸ ἄλλες ἐνέργειες καὶ πράξεις, ἀποθηκευόταν στὸ σπίτι τῆς ὁδοῦ Ρόδου, καὶ τὴν χρησιμοποιοῦσαν γιὰ νὰ μὲ ἐλέγχουν καὶ γιὰ νὰ μὲ τιμωροῦν μὲ δόσεις, καὶ για νὰ μὴν καταφέρω νὰ γράψω αὐτὰ ποὺ διαβάσατε, ὅταν τελείωνε ἡ βρῶμα ἑκάστου γεγονότος, προετοιμαζόταν ἀμέσως ἄλλο, τὸ διάστημα ποὺ μεσολαβοῦσε ὑπῆρχε, μία κάμψῃ ὅλων τῶν ἐνεργειῶν λόγῳ ἐλλείψεως τῆς βρῶμας.
Σὲ ἄλλα τρία σημεῖα τῶν Πατρῶν, εἶχαν ἀποθηκεύσει τέτοια βρῶμα, τὰ ὁποῖα εἶναι; Τὸ σημεῖο ποῦ παρασύρθηκε, ἀπὸ τὸν ποταμὸ τῆς Ἐγλυκάδος ὁ πατέρας μὲ τὸ παιδί του, ποῦ δὲν ἦταν ἀτύχημα, στὸ Μοναστῆρι τοῦ Γηροκομείου, τὴν περίοδο ποὺ  ἐξομολογοῦσε μονίμως ἕνας ἱερέας ὁ Πατὴρ Χριστόφορος, στὴν διαδικασία, ποὺ ἔγινε ἤμουν ἐκεῖ, ἦταν ἀπόγευμα καὶ χρησιμοποιήθηκαν ἄνθρωποι, ποὺ εἶχαν πάει γιὰ ἐξομολόγηση, μὲ τὸ μέσον τοῦ χασμουρητοῦ, στὴν ὁδὸ Ρόδου, καὶ τὸ νέο σχολεῖο στὴν ὀδὸ Λοχαγοῦ Μενοῦνου, στὴν Πλατεῖα Χαντζῆ, στὴν ὁποῖα ὁ ἴδιος ποὺ εἶχε πάρει τὴν φωτὸ στὸν ναὸν τῆς Παντανάσσης, ὁ ἴδιος προκάλεσε ἕνα σημεῖο ἐλέγχου <σὲ βλέπουν τὰ πονηρὰ τοῦ οὐρανοῦ> ἐπειδὴ τότε πέρναγα ἀπὸ ἐκεῖ, χρησιμοποιῶντας τοὺς ἀνθρώπους τῆς πλατείας, διότι  τὸ σχολεῖο δὲν εἶχε γίνῃ ἀκόμη, καὶ ὅποτε πέρναγα ἀπὸ τὴν πλατεῖα, τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πονηρὰ μὲ βομβάρδιζαν βρωμιές, ὥστε ὅταν κατέβαινα στὴν πόλη, μὲ περίμενε ὁ τοπάρχης ποὺ ἔχουν στὴν Πάτρα, καὶ μοῦ ἔκανε τὸν θεό, μὲ ἕνα σωρὸ μαλακίες, μιᾶ καὶ εἶναι ὁ δημιουργός τους.
Σὲ αὐτὰ τὰ σημεῖα ὁ Θεός, κατέστρεψε τὴν βρῶμα τὴν ἀποθηκευμένη, μὲ μία διαφορετικὴ βροντή, ἡ ὁποία δὲν εἶχε καμία σχέση μὲ ὄλες τίς ἄλλες, διότι καρφωνόταν μέσα στὴν γῆ, ἔθαβε μέσα στὴν γῆ τίς βρωμιὲς αὐτές.
Μάλιστα στὴν ὀδὸ Ρόδου πρὶν πάνε, μὲ ἐνημέρωσαν ὅταν τὸ κῦμα τῆς κακοκαιρίας, βρισκόταν στὸ Παμπελοποννησιακὸ Στάδιο, τὸ σπίτι ποὺ ἔμενα ἦταν ἀρκετὰ κοντά, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μοῦ ἐπικέντρωσαν τὴν προσοχή μου στὴν καταιγίδα, καὶ μὲ ενημέρωσαν ὅτι, κατευθύνονται στὴν ὀδὸ Ρόδου, γιὰ νὰ καταστρέψουν τίς ἀποθηκευμένες βρωμιές, σὲ μισὴ ὤρα καὶ κάτι 8,48 στίς 25/3/2018, ἀκούστηκε ἡ βροντὴ ποὺ καρφώθηκε μέσα στὴν γῆ.
Ἡ ἀποδυνάμωσης αὐτὴ τῆς δύναμής του, ἔγινε λίγο πρίν κάψουν τὸν βρικόλακα, γιὰ εὐνόητους λόγους, αυτὸ τὸ εκμεταλλεύτηκα ἐγώ, καὶ τοῦ κατάφερα ἀρκετὰ κτυπήματα, ἐξάλλου δὲν μὲ κράταγε ἐμένα τίποτα πλέον, ὅταν κατάλαβα τὶ τοῦ ἔκανα, ἐξάλλου μόλις τὸν ἄρχιζα νὰ τὸν κτυπάω μὲ τὸν Σταυρό, ποῦ σημαίνει ὅτι καταλάβαινε πολύ καλὰ τὶ γίνετε, ἐρχόταν στὸ σπίτι καὶ προσπαθοῦσε ἀπὸ ἐκεῖ νὰ μοῦ προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, ἀλλὰ ἐγὼ τότε ἤμουνα συνταξιοῦχος καὶ δὲν εἶχα κανένα πρόβλημα, νὰ κάθομαι ὅλη τὴν νύκτα, νὰ τοῦ κάνω ὅτι μοῦ ἔκανε, ἂν δὲν μποροῦσε νὰ ἐπιτύχει τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα, ξαναγύριζε στὴν Ρόδου, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ἕνα ἄλλο τρόπο, προσπαθοῦσε νὰ μὲ φορτώσῃ βρῶμα, γιὰ νὰ προσπαθήσῃ ἐκ νέου νὰ προκαλέσῃ κάποιο πρόβλημα.
Ὅταν ἔχετε κάποιοι ἀπὸ σᾶς, τέτοια προβλήματα, λόγῳ τῆς ἀντίστασής σας, τὴν στιγμὴ ποὺ σᾶς βάζει τὴν βρῶμα, θὰ διαβάζετε τὴν Ἁγία Γραφή.
Καὶ κάτι πολὺ σημαντικὸ νὰ τὸ ξέρετε, καὶ νὰ προσέχετε ὅσοι ἀγωνίζεσθε, κάνουν τὸ τέλειο ἔγκλημα, ἀλλὰ δὲν θέλουν μὲ κανένα τρόπο νὰ μάθει ὁ κόσμος ὅτι σκοτώνουν γιὰ νὰ σκοτώσουν, ὅταν κατάλαβαν ὅτι ἐγὼ τὸ εἶχα ἀντιληφθεῖ αὐτὸ τὸ μειονέκτημα, ἔγιναν δύσκολα τὰ πράγματα, ἀλλὰ αὐτὸ τοὺς ἔκανε νὰ κόψουν ὅλα τὰ ἐγκλήματα τὰ μεγάλα, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὸν πίεζα μὲ τὸν Σταυρό, ἔπρεπε νὰ ἀντιδράσει, καὶ συνεπῶς ἔπρεπε νὰ πράξει κάτι, ἀλλὰ νὰ μὴν ἐκτεθῇ, μὲ εἶδε ποὺ ἐγὼ σημείωνα στὴν προετοιμασία, καὶ ἐνῷ ἔβαλε τίς φωτιὲς στὴν Λεΐρια τῆς Πορτογαλίας τὸ 2017 δὲν ἔφερε τὴν βρῶμα νὰ μοῦ τὴν ρίξει ἀμέσως, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ δέκα ἡμέρες, καὶ λίγο ἔλειψε νὰ τὴν πάθω, γιατί πέταξα τὸ χαρτὶ ποῦ τὸ ἔγραφα, τὸ χαρτὶ πῆγε κάτω ἀπὸ τὸ κρεβάτι, καὶ ποῦ τὸ ξαναβρῆκα, στὴν προετοιμασία, ἐγὼ ἀντιλήφθηκα ἀμέσως καὶ σημειώνω τὴν λακκούβα ποὺ εἶδα γεμᾶτη, καμένα αὐτοκίνητα, ἡ εἰκόνα ποὺ εἴδατε στὴν τηλεόραση, αὐτὴν εἶδα ἐγώ, ἀλλὰ μέσα σὲ ἔνα λάκκο, καὶ μέσα στὴν γῆ, πρὶν ἀρχίσουν οἱ φωτιές, ὅταν ἔγραφα τὴν σκηνὴ ποῦ εἶδα, μὲ ἀντιλήφθηκε καὶ τὸν ἀκούω νὰ μοῦ λέει: Τὸ ἔγραψες; Τοῦ λέω ναί.
Ἐγὼ ὅμως ἐπειδὴ γνώριζα τίς μεθόδους του πρόσεχα, τὴν βρῶμα ποῦ ἔφερε τὴν ἔριχνε στὰ πόδια, γιατὶ ἐγὼ ἑξακολουθοῦσα νὰ τοῦ δίνῳ κλωτσιές, στὰ σημεῖα ποῦ ἔπεφτε ἡ βρῶμα ἔκαιγε, καμία ἄλλη βρῶμα δὲν ἔκαιγε, μόνο ὄσες προῆλθαν ἀπὸ τίς φωτιές, ποὺ εἶχα ἰδεῖ στὴν προετοιμασία, ἐκτὸς στὸ Μάτι, δὲν τὴν εἶδα, ἀλλὰ τὴν ἔφαγα, νομίζω ὅτι στὸ Μάτι τὴν ζημιᾶ τὴν ἔκαναν τὰ τσιράκια του.
Ἐπίσης τὸ καράβι ποῦ κάηκε στὴν Ἀδριατική, τὸ Norman Atlantic, τὸ ἔκαψε μετὰ τὶς κλωτσιὲς ποῦ ἔφαγε, ἀναφέρεται στὸ κεφάλαιον Ἀεροπλάνα καὶ Πλοῖα.
Τὸ ἐπόμενο κατόρθωμά του, ἦταν τὰ καιρικὰ φαινόμενα, κοντεύω νὰ γίνῳ μετεωρολόγος, ἀλλὰ εὐτυχῶς ἡ μόνη ἐπίδραση ποὺ αἰσθάνομαι εἶναι ὅταν ἀρχίζῃ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ καιροῦ, δύο ἡμέρες πρὶν αἰσθάνομαι ὅλο τὸ σπίτι νὰ κάνει ἕνα παράξενο θόρυβο, λὲς καὶ κάτι βράζει, μόλις ἐκδηλωθεῖ ἡ μεταβολῆ τοῦ καιροῦ, παύει νὰ ἀκούγετε ὁ θόρυβος αὐτός, καὶ εἶναι τὸ μόνο ποὺ δὲν μοῦ προκάλεσε καμία παρενέργεια, ἐκτὸς ὅταν μοῦ τὸ ἐπέβαλε, τὸ πνεῦμα μου συρρικνώθηκε, καὶ ὅπως τὸ αἰσθάνθηκα γύρω στὸ ἕνα ἑκατοστὸ μέσα μου.

Ὅταν ὁ βρικόλακας ὁ μεγάλος τῆς ἐποχῆς αὐτῆς εἶδε ὅτι δὲν τὴν πάτησα μὲ τὴν κομπίνα ποὺ ἔστησε μὲ τὶς φωτιὲς στὴν Λεΐρια τῆς Πορτογαλίας, ἀπεφάσισε νὰ μὲ βγάλῃ πλέον ἀπὸ τὴν μέση γιατὶ αὐτὸ θὰ τοῦ ἔδινε ἕνα στοιχεῖο νὰ μὲ ξευτελίσῃ, ἐπειδὴ δὲν θὰ μποροῦσα νὰ βεβαιῶσω ὅτι αὐτὸς ἔβαλε τὶς φωτιές, ἀλλὰ τότε ἐπενέβη ὁ ἐξ οὐρανοῦ Θεός, ὁ ὁποῖος μπροστᾶ μου τὸν ἔκαψε τὴν ἡμερομηνία ποὺ ἔριξαν τὸ ἑλικόπτερο τὸ 2018, καὶ κατέβαινε δύο ἡμερονύκτια ἀφοῦ ἔγινε μαῦρος μέσα στῆ γῆ, ὅπως εἶναι γραμμένο σὲ ἄλλο κεφάλαιο.
Μετὰ ἀνέλαβε ἕνα παλαβό,<ὁ ἂνθρωπος διάβολος> καὶ συνέχεισε τὶς παλαβομάρες, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν ἀμεληταῖα ποσότητα ὅπως τὸν εἶχα χαρακτηρίσῃ ἐγώ, ἀλλὰ ἦταν ὁ συνθετικὸς κρίκος τῶν βρικολάκων μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς, καὶ ἐχρησιμοποιοῦσε τὸ σύνολο τῶν βρικολάκων ἐναντίον μου, καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι γραμμένα ἀλλοῦ καὶ εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐγὼ τοῦ ἔκανα ὅτι εἶχε κάνει στὸν Ἰησοῦ Χριστό.
Οἱ φωτιὲς στὸ Μάτι ἦταν ἔργο τῶν τσιρακιῶν τοῦ κρίκου, ὁ ὁποῖος ὅταν εἶδε τὶ ἔπαθε ὁ μεγάλος του, δὲν ἔκανε αὐτὸς ζημιὲς γιὰ νὰ μὴν ἐκτεθῇ, καὶ χρησιμοποιοῦσε τὰ τσιράκια, καὶ ἔτσι δὲν εἶδα πρὶν καμία προειδοποίησῃ, διότι ὅταν ὁ βρικόλακας μοῦ μίλαγε μέσα μου, καὶ εἶναι πολὺ εὔκολο αὐτό, ἔτσι κάνει τὸν θεό, σὲ ρωτάῃ μέσα σου τὶ θὰ κάνῃς καὶ σοῦ βάζῃ τὴν βρῶμα του, ὅταν λοιπὸν ἐγὼ τοῦ ἔλεγα, ἄτε γα….σου καὶ σὺ καὶ ἡ θεότητά σου ἀπὸ μέσα μου, ἀπεφάσισε νὰ μὴν γίνετε ὁρατὸς στὸ ἐρώτημα, ἔνοιωθες τὸ ἐρώτημα, χωρὶς νὰ καταλαβαίνῃς ὅτι κάποιος σὲ ρωτάει, μὲ κάποιο τρόπο δὲν ἔβλεπα τί προετοίμαζε, πλέον ἀλλὰ μόνο ὅταν χρησιμοποιοῦσε τὴν βρῶμα, ἀλλὰ τέλος τοῦ 2019 τὸν ἐντόπισα καὶ κατάλαβα, καὶ τὸν εἶδα ὅτι μοῦ μίλαγε μὲ τὴν πλάτη γυρισμένη σὲ μένα γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀναγνωρίζω, ἀλλὰ τοῦ τὴν ἔκανα, ὅπως τὸν ἀντιλαμβάνωμε κάποια στιγμή, τὸ πιάνω καὶ τοῦ δίδῳ μία στροφῆ καὶ τὸν ἐπαναφέρω φάτσα, ἀκόμη δὲν μπορῇ νὰ τὸ χωνέψῃ, εἶχα μάθῃ ὅλα του τὰ ελατώματα, ἱσχυρὸς ἦταν ὅταν περιβαλλόταν ἀπὸ διαβόλους, ἀλλὰ ἐγὼ μετὰ τὸ σπαθὶ ποῦ μοῦ ἐδώθη ἀπὸ τὴν εἱκόνα τοῦ Ἰωάννου Τοῦ Προδρόμου ἕνα βράδυ, τοῦ ἔκοψα τὸ λαιμό, και μετὰ ἀπέκτησα τόση δύναμη, ποῦ δὲν ἄντεξε κανένας τέτοιος βρικόλακας, πέραν τῶν δύο ἢ τρειῶν ἡμερῶν, αὐτοὺς τοὺς βρικόλακες τοὺς ἔφερνε ὅταν ἔβρισκε κορόϊδα καὶ τοὺς ἔπειθε ὅτι εἶναι θεός, ἀργότερα ποῦ μοῦ ἔδωσαν ἕνα μεγάλο σπαθί, ὅπως γράφω στὸ κεφάλαιον Τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέου, τὸν ἀνάγκασα νὰ φέρῃ τὸν σατανὰ γιὰ νὰ μοῦ κόψῃ τὴν φόρα, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι κάτι προσωρινό.
Τὴν ἀπάντηση δὲν τὴν λέω ἐγώ, ὅταν μὲ ρώταγε τί κάνω, ἀλλὰ τὰ ἐσωτερικὰ χασμουρητά, ποῦ τοὺς ἐντόπισα νὰ προσπαθοῦν νὰ κάνουν ἀνὰ τακτὰ διαστήματα, καὶ τὰ ὁποῖα σᾶς λέω πάλι ὅτι εἶναι πολύ ἰσχυρὰ λόγῳ τοῦ ὅτι προκαλοῦν καὶ δημιουργοῦν μέσα σου μία πονηρὴ ὁντότητα ποῦ ἀντιπροσωπεύῃ τὸν εὐατόν μας καὶ ἀπαντᾶ, ἀλλὰ στὶς ὁδηγίες ποῦ πιστεύω νὰ δόσῳ στὸν Ἐπίλογο θὰ ἐξηγήσω με περισσότερες λεπτομέριες.

Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr