Ἡ Μετάλλαξης~Β
ατῆστε ἑδῶ     γιὰ νὰ ἀκούσετε τὸν θόρυβο ποῦ κάνουν οἱ βρωμιὲς τοῦ μεγάλου, ὅταν τίς βάζει κατὰ τὴν στιγμὴ τοῦ ὕπνου καὶ ὄχι μόνο, εἰσχωροῦν μέσα στὸν ὀργανισμὸ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, γιὰ νὰ τὸν μεταλλάξουν κατὰ τὸ δοκοῦν, ἡ εἴσοδος τῆς συγκεκριμένης βρῶμας εἰσχωρῆ κάτω ἀπὸ τὴν βουβωνικῆ χῶρα, καὶ μεταφέρεται ὅπου θέλῃ νὰ προκαλέσῃ πρόβλημα καὶ ὄχι μόνο, θέλω νὰ πῶ ὅτι ἕνας σεξουαλικὸς ἐρεθισμὸς μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ γίνεται ἀνεξέλεκτος, ἡ ποσότητα αὐτὴ ποῦ ὁ χρόνος ποῦ ἀκοῦτε δὲν εἶναι αὐτός, ἀλλὰ περίπου στὴν μία ὥρα σύν - πλὴν καὶ δημιουργεῖ μία μετάλλαξη, ἢ θὰ σᾶς φέρουν κάποιο βρικόλακα, ἢ θὰ κατευθύνῃ τὴν βρῶμα σὲ μία περιοχὴ στὴν ὀποῖα θὰ προκαλέσῃ πρόβλημα, καὶ πολλὲς ἄλλες παρενέργειες, τὸ ἀποτέλεσμα θὰ τὸ δεῖτε μετὰ ἀπὸ λίγο, ὅταν θὰ καταλάβεται ὅτι προσπαθοῦν νὰ σᾶς γεμίσουν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο βρῶμα, θὰ σηκωθῆτε θὰ πιεῖτε ἁγιασμό, θὰ σταυρωθῆτε μὲ Εὐχέλαιο στὴν περιοχὴ τοῦ στομάχου καὶ θὰ ἀρχίσεται τὸ διάβασμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅση ὥρα δειαρκεῖ ἡ διαδικασία, στὴν συνέχεια θὰ πρέπει νὰ κοινωνήσεται, αὐτὲς εἶναι οἱ πρῶτες βοήθειες, μετὰ τὴν Κοινωνία καὶ πάλι διάβασμα.
Ὑπάρχουν ἄλλες 50 ἀκόμη τέτοιες καταγραφὲς καὶ σὲ διαφορετικὲς ὧρες καὶ προκαλοῦν τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα.
Φαντασθῆτε νὰ προκληθῇ ἕνα τέτοιο γεγονὸς σὲ μία νέα κοπέλα καὶ νὰ τίς προκαλέσῃ ἐρωτικὴ ὑπερδιέγερση, τὶ θὰ κάνῃ αὐτὴ ἡ κοπέλα;
Ἐδῶ νομίζω ἐπεμβαίνῃ ὁ Θεός, καὶ ἐκτονώνῃ μὲ τὴν περίοδο αὐτὸ τὸ σεξουαλικὸ στρές, ξέχασα νὰ σᾶς γράψω, ὀτιδήποτε προκαλέσουν οἱ συγκεκριμένοι θεοί, διακατέχεται ἀπὸ ὑπερβολικὸ στρές, ἀκόμη καὶ ἀνεξέλεγκτο, πρὸς τὸ παρὸν σταματῷ ἐδῷ, γιατὶ δὲν ἔχω ἀκόμη ἀρκετὰ στοιχεῖα.
Κατὰ καιροὺς ἀκούγονται ἀπόψεις γιὰ πολιτισμοὺς ποῦ εἶναι κάτω καὶ μέσα στὴν γῆ, ὅπως ἀκούσατε λίγο ποιὸ πάνω, ἡ βρῶμα αὐτὴ ποῦ εἰσχωρῆ μέσα στὸν ἄνθρωπο προέρχεται ἀπὸ ἕνα τέτοιο πολιτισμό.
Στὴν αὐτοκτονία τοῦ ζεύγους τῆς Κεφαλονιᾶς ποῦ ἀναφέρω ἀλλοῦ, ἐγὼ εἶχα τὴν <τιμή> καὶ νὰ δῶ καὶ νὰ ἀκούσω τὸν πολιτισμό τους.  
Τὸ φαγητὸ ποῦ μολύνθηκε μετὰ ἀπὸ μία ἀνάγνωση τοῦ κεφαλαίου ΙΓ παράγραφος 27 Τοῦ Κατὰ Ἰωάννη Ἁγίου Εὐαγγελίου, καὶ ἡ ἀνάλυσής του, τί εἰσῆλθε ὅπως ἐγὼ πάντα προσπαθοῦσα νὰ ἀναλύω, τὸ φαγητὸ τὸ βρώμισαν, καὶ ἀπὸ τότε τὸ χρησιμοποιῆ ὅταν θέλῃ νὰ προκαλέσῃ κάποιο πρόβλημα μεγάλο, δηλαδὴ τὸ βρωμίζῃ κατὰ τὴν παρασκευῆ του, ἢ ὅταν τὸ τρῶς, ἢ ὅταν ἀγοράζῃς τὰ ὐλικὰ παρασκευῆς, ἢ ὅταν τὰ καλιεργεῖς, χρησιμοποιῶντας ἀνθρώπους ζωντανοῦς ἢ πεθαμένους, εἴτε εἰκονικὰ εἴτε παραγματικά, ἀνεξάρτητα ἄν πραγματοποιηθοῦν οἱ ἐκτελέσεις, τὸ φαγητὸ δὲν τρώγεται, καὶ ὅταν τὸ φᾶτε, θὰ ἀρχίσῃ ἡ ἐπεξεργασία του, στὴν προκειμένη περίπτωσῃς χρησιμοποιοῦνται οἱ ἀμαρτίες τῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ σᾶς προκαλέσῃ τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα, στὴν ἐλαφρᾶ του μορφὴ θὰ αἰσθανθῆτε ἀδιαθεσία μετὰ ἀπὸ τὸ γεῦμα, τὴν ἀδιαθεσία σᾶς τὴν προκαλῆ διότι ἐπεξεργάζεται τὴν βρῶμα ποῦ ἔχει βάλῃ μέσα ἐναντίον σας, ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλες βρωμιὲς οἱ ὁποῖες εἶναι ἐπόδινες καὶ ἀπαιτοῦν χρόνο καὶ μεγάλη προσπάθεια γιὰ νὰ τὶς ἀποβάλεται.
Ἐπίσης στὸ γλυκὸ ἡ ἐπίδραση εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογη, δηλαδὴ ὅσο ποιὸ γλυκὸ εἶναι, τόσο ποιὸ πολὺ δεχόμαστε τὴν ἐπιβάρυνση, ἀλλὰ αὐτὸ ἔγινε διότι ὅλη αὐτὴ ἡ βρῶμα ποῦ δεχόμουν μέσῳ τοῦ φαγητοῦ, μετατρεπόταν σὲ ἐνέργεια πρὸς ὄφελος δικό μου, ἐπίσης ἡ προσπάθεια ποῦ καταβάλει ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ φαγητοῦ, καὶ ἐπειδὴ χρησιμοποιοῦνται οἱ κινήσεις ποῦ κάνει γιὰ νὰ κατεβάσῃ τὴν τροφὴ στὸ στομάχι, εἶναι ἐκμεταλλεύσιμο, θέλω νὰ πῶ ὅτι σᾶς τραβάει τὸ νευρικὸ σύστημα πρὸς τὰ κάτω, χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλαμβάνεται ὁ ἄνθρωπος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βλέπομε ὅλη τὴν περιοχὴ τοῦ λαιμοῦ στραπατσαρισμένη σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους, αὐτὸ τὸ κάνουν καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς ἀλλὰ μὲ τὴν δική τους κίνηση, δηλαδὴ ἂν θέλουν νὰ σᾶς τσαλακώσουν τὸ πρόσωπο, πρῶτα το φορτώνουν βρῶμα, ὅταν θέλουν νὰ σᾶς προσθέσουν ἐνέργεια ποῦ προέρχεται ἀπὸ ἕνα ἄνθρωπο συνήθως πεθαμένο, ἡ βρῶμα ποῦ σᾶς ἔχουν βάλει προηγουμένως στὸ πρόσωπο, κάνει μία κίνηση πρὸς τὰ κάτω, δείχνοντας στὴν βρῶμα τί νὰ προκαλέσῃ, αὐτὴ ἡ μέθοδος χρησιμοποιεῖτε καὶ σὲ ἄλλες περιοχές, ὅλα αὐτὰ τὰ καραγκιοζιλίκια προέρχονται καὶ γίνονται ἀπὸ τοὺς βρικόλακες ποῦ σᾶς ἀναφέρω καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν βαρύτητα. 
Οἱ βρικόλακες δὲν σταμάτησαν μόνο στὸ φαγητό, ἀλλὰ προχώρησαν καὶ μὲ ὅτι ἔχει σχέση μὲ τὸ φαγητό, δηλαδὴ βρώμισαν τὴν καλλιέργεια, βρώμισαν τὰ μέσα ἀποθήκευσης καὶ συντήρησῃς, τὴν ἀγορὰ τῶν ἀγαθῶν - Σοῦπερ Μάρκετ, τὴν μεταφορὰ τῶν ἀγαθῶν, τὴν ἐπεξεργασία πρὶν τὸ μαγείρεμα στὸν νεροχύτη, τὸ μαγείρεμα καὶ βεβαίως ὅταν τὸ ἔτρωγες.
Αὐτὲς οἱ διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν, σὲ ὅτι ἔχει εὐλογηθῇ ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ποῦ ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφῆ.
Τὰ δικά μου τηγανιτὰ ψάρια, ὅταν τὰ βρώμιζαν κατὰ τὴν διάρκεια  τῆς παρασκευῆς, καὶ κατὰ τὴν ὥρα ποῦ ἦταν στὸ τηγάνι, ὅταν ἔπεφτε ἡ βρῶμα τους μέσα στὸ τηγάνι, ἄρχιζε τὸ λάδι καὶ τσιτσίριζε, ὅπως ὅταν πέφτῃ νερό, ὅταν δὲ προσπαθοῦσες νὰ τὰ φᾶς δὲν ὑπῆρχε τέτοια περίπτωσης, νόμιζες ὅτι τὰ εἶχες κάνει βραστά, ἡ αἴσθηση ποῦ προκαλοῦσαν ὅταν ἔτρωγες ἦταν βραστῶν ψαριῶν.
Ἡ ἀποσχόλησης ἐκμεταλεύεται, διότι συνήθως κανένας δὲν ἐγκαταλείπῃ τὴν ἐργασία του, γιὰ νὰ ἀπαλαγῆ ἀπὸ τὴν βρῶμα ποῦ τοῦ βάζουν γιὰ νὰ εἶναι ὑπὸ ἔλεγχο, ἡ μόνιμη θέση ἐργασίας ἐκμεταλεύεται.
Ἐπίσης παρατηρῆστε στὴν περιοχὴ τοῦ προσώπου ὅταν ἀρχίσῃ ἡ πρώτη φθορά, παρατηρῆστε ὅτι μετὰ τὸ κρέμασμα στὰ μάγουλα ἀρχίζει καὶ νὰ ἀλλοιώνεται σὲ αὐτὴν τὴν περιοχὴ τὸ κρέας ἀπὸ τὴν πρόσμιξῃ τῆς βρῶμας ποῦ κατεβαίνει ἀπὸ τὸ κεφάλι, ἀργότερα ἡ βρῶμα αὐτὴ θὰ ἐπισκιάσει τὸ δικό σου κρέας - σῶμα καὶ θὰ κυριαρχήσῃ ἕως καὶ ἐξαλείψει - καταστρέψει τὸ ὑγιὲς δικό σου κρέας - σῶμα στὸ σύνολό του.
Ἡ αἰτία ποῦ φαίνεται νὰ εἶναι ὑπεύθυνη γι’ αὐτὴν τὴν κατάσταση εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἡ ὁποία πεθαίνει τὸ πνεῦμα ποῦ ζωογονεῖ καὶ τὸ σῶμα, στὸν λαιμὸ τὸ δικό μου ποῦ τὸν ταλαιπώρησαν λόγῳ τοῦ ὅτι ἔκοψα τὸ κεφάλι τοῦ διαβόλου ἀνθρώπου μὲ τὸ σπαθὶ Τοῦ Ἰωάννη Τοῦ Προδρόμου, καὶ χωρὶς νὰ γνωρίζω ἐγὼ ὅτι ἦταν ὁ διάβολος, τὸν λαιμό μου τὸν ταλαιπώρησε, κατάφερα καὶ τὸν ἐπανέφερα ἀκόμη ὄχι ἐντελῶς, ἀλλὰ ἀρκετὰ ἀποδεκτὸ παρ’ ὅλο τὸ στραπάτσο ποῦ δέχτηκε, ἂν καὶ εἶναι ἀκόμη ἐνωρίς <ἡ ἁμαρτία φαίνεται ὅτι χρησιμοποιεῖτε ἀπὸ τοὺς βρικόλακες σὰν μέσον τιμωρίας, τώρα πῶς τιμωροῦν τέτοιοι θεοὶ μετὰ ἀπὸ τόσα ἀτοπήματα ποῦ κάνουν ἢ ποῦ κάνουν τὰ τσιράκια τους εἶναι ἕνα ἄλλο ἐρώτημα> καὶ οἱ ὁποῖοι ἐπεμβαίνουν συνεχῶς, αὐτὸ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα ἡ κάθε περιοχὴ ποῦ προσβάλλεται δὲν τὴν ἀφήνουν νὰ ἀνασάνει, ἀλλὰ διακατέχεται ἀπὸ ἕνα μόνιμο στρὲς θανατηφόρο καὶ καταστροφικό, πρὸς τὸ παρὸν σταματάω ἐδῶ, ἀλλὰ θὰ ἐπανέλθω.
Τὸ σῶμα μας, μᾶς τὸ χάρισε ἢ μᾶς τὸ ἔδωσε ὁ Θεός, ἑπομένως κανένας δὲν μπορῆ νὰ μᾶς βάλῃ μέσα μας ὅτιδήποτε, διότι ἡ πρακτικὴ ἔχει δείξῃ ὅτι οὐδέποτε τηρήθηκαν τὰ συμφωνηθέντα, ἄρα κανεὶς δὲν μᾶς ἐξασφαλίζῃ ὅτι ἡ χρήσης ἑνὸς μηχανισμοῦ ἐλέγχου δὲν θὰ χρησιμοποιηθῆ ἀπὸ ἀπατεῶνες γιὰ μία ἐπέμβαση ἐπάνω στὸν ἄνθρωπο, ἐπίσης ἡ ἀνάπτυξης τοῦ λογισμικοῦ μὲ τὸ ρυθμὸ ποῦ ἀναπτύσεται δὲν ἐγγειᾶτε καμία ἀσφάλεια. 
Στὸ κεφάλαιον τῆς ἔλευσης τοῦ βρικόλακα ποῦ ἀναφέρω τὸ παρ' ὀλίγον ἀτύχημα μὲ τὴν νταλίκα, καὶ ἀναφέρω ὅτι μὲ ρώτησε τὸ χρῶμα τῆς νταλίκας, δὲν ἦταν αὐτὸς ὁ καλὸς ἄγγελος ποῦ μὲ ρώτησε, ἀλλὰ ὁ κακός, τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς μετέτρεψε σὲ καλὸ γιὰ νὰ μὴν ὑποστῶ ἐγὼ κανένα κακό.
Στὸ Μοναστήρι τοῦ Γηροκομείου ποῦ πῆγα, πῆγα γιὰ νὰ γίνῃ ἡ μετάλλαξης τοῦ κακοῦ δαίμονα ποῦ μοῦ εἶχαν βάλῃ γιὰ νὰ ὑποστῶ κάποιο κακὸ σὲ καλό <δαίμονα> ὥστε νὰ μὲ προστατεύσῃ ὅπως καὶ ἔγινε.
Σὲ αὐτὸ συνήργησε ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του, διότι μόνο ἐκεῖ μποροῦν νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλα αὐτά.
Αὐτὸ εἶναι μία κορυφαία Μετάλλαξης, ἑνὸς κακοῦ <θεοῦ> γιὰ νὰ γίνῃ καλὸς ὥστε νὰ ἀποφευχθῆ τὸ κακό, διότι ἐδῶ ἔχωμαι μία μετάλλαξη γιὰ νὰ σωθεῖ μία Ζωή, καὶ ὄχι γιὰ νὰ διαμορφώσομαι ἕνα ξέκολλο νὰ κουνήσει καλύτερα τὸ κολαράκι του, καὶ νὰ προκαλέση ἕνα στόχο.
Τὴν ἐποχὴ τῆς Εὕας ὑποθέτω ὅτι δὲν θὰ ὑπῆρχαν τράγοι στὸν παράδεισο, γιατὶ κάτι θὰ εἶχε πάρῃ χαμπάρι γιὰ τὸ γνωστὸ θέμα, ἐνῷ σήμερα ἡ μορφῆ ποῦ κυριαρχῆ τοῦ βρικόλακα εἶναι τοῦ τράγου, τί σημαίνει τράγος – σέξ, ἡ προσθήκη τοῦ τράγου στὴν μεγιστοποίηση τοῦ σέξ, παράγει σκυλίτσες, καὶ μηχανὲς τοῦ σέξ, τὴ σκυλίτσα τὴν σπρώχνουμε στοὺς δικοῦς μας, καὶ τὶς μηχανὲς γιὰ νὰ ἀπογειώνουν γυναῖκες, τὴν στιγμὴ τῆς ἀπογείωσης δὲν ἔχει μείνῃ στὴν γυναῖκα τίποτα δικό της.
Ἡ οἰκειοποίησης τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τοὺς βρικόλακες, ἀποβλέπει ἀκριβῶς σὲ αὐτὸ τὸ εὐαίσθητο σημεῖο, νὰ ἐπιβάλει στὸν ἄνθρωπο τὸ κτηνῶδες σέξ, κτήνη δὲν λέγονται ἀλλιῶς τὰ ζῶα;
Ὑπάρχει ποικιλία ζώων καὶ συμβόλων ποῦ χρησιμοποιοῦνται, πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὁ ἴδιος, καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται σοβαρά, ὁτιδήποτε προέρχεται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἐπιβληθεῖ χρησιμοποιώντας τὸ ἐργαλεῖα του, θὰ σταθῶ σὲ μία γυναῖκα ποῦ μοῦ βγῆκε στὴν ἀναζήτηση τῆς google, καὶ ποῦ ἔχει ἐπάνω της ἕνα κύκνο, καὶ ἦταν ἐκστασιασμένη, μοῦ ἔκανε ἐντύπωση, τί τῆς κάνῃ ὁ κύκνος καὶ τὸ ἔψαξα λίγο, ἕνας κύκνος δὲν μπορῆ νὰ φέρῃ ἐρωτικὴ ὑπερδιέγερση σὲ μία γυναῖκα, ἄρα κάτι ἄλλο συμβαίνῃ, μέσα στὸν κύκνο εὑρίσκεται πάλι αὐτὸς ποῦ χρησιμοποιῆ σήμερα τὸν τράγο, ὅπως καὶ στὸ φίδι, ποὺ ἐπηρέασε τὴν Εὕα, τί ἔκανε ἡ Εὕα, παρέβη τὴν ἐντολὴ Τοῦ Θεοῦ, ποῦ γνώριζε τὸ μέσον καὶ τὸ εἶδος ποῦ θὰ χρησιμοποιοῦσε ὁ βρικόλακας γιὰ νὰ τὴν ἐπιρεάσῃ, καὶ ἔφαγε τὸ μῆλο μὲ τὴν προτροπή του, ἡ παράβασης τοῦ νόμου ἀπὸ τὴν Εὕα, ἔδωσε τὸ δικαίωμα στὸν βρικόλακα νὰ εἰσέλθη στὴν Εὕα χρησιμοποιώντας τὸ φαγητό - μῆλο, τὸ ἴδιο κάνῃ καὶ μὲ τὸν κύκνο, βάζει βρωμιὲς στὶς περιοχὲς ποὺ ἡ γυναῖκα ἐρεθίζεται σεξουαλικά, καὶ τὴν ἀπογειώνει στὴν συνέχεια.
Αὐτὸ τὸ κάνῃ διότι, ἀφοῦ σὲ ἀπογειώνῃ ἐρωτικὰ δὲν τὴν βρίσκει φυσιολογικὰ πλέον, καὶ πηδᾶς πολλὰ σκαλοπάτια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραβαίνεις κανόνες, τοὺς ὁποῖους τοὺς πληρώνεις πολὺ ἀργότερα, αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ σκοπός των.
Γιὰ τὴν γυναῖκα λίγα λόγια ὅπως διαμορφώνεται σήμερα, καὶ ποῦ  ἀναγεννᾶτε ἀπὸ τὶς νέες τάσεις ποῦ κυκλοφοροῦν καὶ ἐπιβάλωνται, ὁ Θεὸς σᾶς ἔχει ἐπιφορτίσῃ μὲ μία μεγαλειώδης ἀρετή, νὰ φέρνετε στὸν κόσμο Τὴν Ζωή, καὶ τὴν φέρνετε βέβαια μὲ πολὺ πόνο, γιατί ἔχει μεγάλη ἀξία, καὶ σεῖς τί κάνετε; Σὲ λίγο ἴσως ἀντὶ νὰ πηγαίνετε μὲ τὸ κεφάλι τὸ ἐμπρός, πηγαίνετε μὲ τὸ κεφάλι τὸ πίσω.
Ἡ ἀγάπη ποῦ δείχνῃ ἡ μητέρα στὸ παιδί της, δὲν περνάει ἀπαρατήρητη, δὲν μπορῶ νὰ σᾶς δώσω νὰ καταλάβετε πῶς αἰσθάνονται καὶ πῶς ἀντιδροῦν, ὅταν καταλάβουν ὅτι διακατέχεστε ἀπὸ τὰ λεπτὰ αἰσθήματα τῆς ἀγάπης, γιὰ τὴν ὁποιονδήποτε αἰτία θὰ τὴν νοιώσῃ κάποιος, πόσο μᾶλλον τῆς μητέρας ποῦ εἶναι ἡ ποιὸ ἁγνή, ἄρα τὸ παιδὶ πρέπῃ ἀμέσως νὰ βαπτίζετε, ὥστε ὅταν δέχεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ τὸ προστατεύῃ.
Διότι τὰ πονηρὰ πνεύματα ἐπειδὴ παριστάνουν τὸν θεματοφύλακα τῶν νόμων Τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπειδὴ δὲν λειτουργοῦν μὲ κανόνες δικαιοσύνης, ἐκμεταλεύονται αὐτὴν τὴν ἀδυναμία τῆς μητέρας ποῦ ἀντίκειται στοὺς νόμους Τοῦ Θεοῦ, νὰ προσφέρη τὴν ἀγάπη της στὸ παιδί της καὶ ὄχι στὸν Θεό, ὅπως ἀναφέται στοὺς Νόμους Τοῦ Θεοῦ: Νὰ ἀγαπᾶς Κύριον τὸν Θεόν σου μὲ ὅλην τὴν καρδιάν σου καὶ μὲ ὅλην τὴν ψυχήν σου καὶ μὲ ὅλην τὴν δοιάνοιάν σου.
Θὰ συμπληρώσω ἐδῶ ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει καὶ τὸ κλειδὶ καὶ τὸν τρόπο νὰ περάσει ὁ ἄνθρωπος τὴν περίοδο τοῦ γήρατος χωρὶς τὶς γνωστὲς συνέπειες, θὰ πρέπει λόγῳ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑποστῆ τὴν διαδικασία, ἀλλὰ νὰ τὴν ὑποστῆ σὲ ἄλλη περιοχή, ἀκόμη καὶ σὲ ἄλλο χρόνο, χωρὶς νὰ πληγῆ τὸ γενικὸ σύνολο τοῦ ἀνθρώπου.      
Ἀναφέρω τὴν ἄποψη τῶν ἐπιστημόνων γιὰ τὶς γνωστὲς ἀνατριχίλες: Ἂν ἡ μουσικὴ σᾶς ἀνατριχιάζει τότε ὁ ἐγκέφαλός σας εἶναι ἐξαιρετικός.
Ἔχεις ποτὲ αὐτὸ τὸ συναίσθημα ὅταν ἀκοῦς ἕνα σπουδαῖο τραγούδι ποῦ κάνει ὅλες τὶς τρίχες στὸ χέρι σου νὰ σηκωθοῦν;
Ἡ ἐμπειρία αὐτή, ἐὰν καὶ ὅποτε συμβῇ, ὅταν ἀκοῦς μουσική, εἶναι ἀρκετὰ σπάνια καὶ μοναδική.
Ο Matthew Sachs, πρώην προπτυχιακὸς φοιτητὴς στὸ Χάρβαρντ, ἔκανε πέρυσι τὴν ἔρευνά του πάνω σὲ ἄτομα ποῦ πάσχουν ἀπὸ ρίγει καθὼς ἀκοῦνε μουσικὴ γιὰ νὰ δοῦν πῶς προκλήθηκε αὐτὸ τὸ συναίσθημα.
Στὴν ἔρευνα πῆραν μέρος 20 φοιτητές, δέκα ἀπὸ τοὺς ὁποίους παραδέχτηκαν πῶς βίωσαν τὰ προαναφερθέντα συναισθήματα, σὲ σχέσῃ μὲ τὴ μουσικὴ καὶ δέκα ποῦ δὲν ἔνιωσαν κάτι, ὅμως πὰρ' ὅλα αὐτὰ δέχτηκαν καὶ ἔλαβαν τὶς ἀπαραίτητες ἐξετάσεις.
Ἀνακάλυψε ὅτι ὅσοι εἶχαν καταφέρει νὰ κάνουν τὴν συναισθηματικὴ καὶ σωματικὴ προσκόλληση στὴν μουσική, ἔχουν διαφορετικὲς δομὲς τοῦ ἐγκεφάλου ἀπὸ ἐκείνους ποῦ δὲν τὸ κάνουν.
Ἡ ἔρευνα ἔδειξε ὅτι τείνουν νὰ ἔχουν ἕναν πυκνότερο ὄγκο ἰνῶν ποῦ συνδέουν τὸν ἀκουστικὸ φλοιό τους καὶ τὶς περιοχὲς ποῦ ἐπεξεργάζονται τὰ συναισθήματα, ποῦ σημαίνει ὅτι μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν καλύτερα.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἂν ἀνατριχιάζεις ἀπὸ τὴ μουσικὴ εἶναι πιὸ πιθανὸ νὰ ἔχεις ἰσχυρότερα καὶ πιὸ ἔντονα συναισθήματα.
Ἐπιπλέον αὐτὲς οἱ αἰσθήσεις μποροῦν νὰ συσχετιστοῦν μὲ ἀναμνήσεις ποῦ συνδέονται μὲ ἕνα συγκεκριμένο τραγούδι, τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ ἐλεγχθεῖ σὲ ἐργαστηριακὸ περιβάλλον.
Παρόλο ποῦ ἡ μελέτη ἦταν μικροῦ μεγέθους, ὁ Sachs διεξάγει ἐπὶ τοῦ παρόντος περαιτέρω ἔρευνα, ἡ ὁποῖα θὰ ἐξετάσει τὴ δραστηριότητα τοῦ ἐγκεφάλου ὅταν ἀκούει τραγούδια ποῦ καταγράφουν ὁρισμένες ἀντιδράσεις.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐλπίζῃ νὰ μάθῃ τί προκαλῇ νευρολογικὰ αὐτὲς τὶς ἀντιδράσεις καὶ θὰ μποροῦσε πραγματικὰ νὰ ἀξιοποιήσει τὴ θεραπεία γιὰ ψυχολογικὲς διαταραχές.
Πηγή: https://www.awakengr.com
Ἐγὼ ἀπαντῶ στὸν ἐπιστήμονα καθαρὰ καὶ μὲ ἀποδείξεις, ὅτι οἱ ἀνατριχίλες προέρχονται ἀπὸ τὸν διάβολο ἢ τὸν σατανᾶ καὶ εἶναι ἄλλο ἕνα μέσον ἐπηρεασμοῦ, ἢ ὅπως προῆλθε ἡ ὀνομασία ἀπὸ τὸν οὐρανό: Εἶναι τοῦ διαβόλου μία ἀκόμη μέθοδος ἐπηρεασμοῦ, καὶ ἀπαντήθηκε μέσα στὴν ἐκκλησία τῆς Μονῆς Γηροκομείου, μόλις εἶδαν ὅτι τσεκάρισα αὐτὴν τὴν παρατήρησῃ, ἐπειδὴ τὰ εἶχα ὑποστῆ  ἀρκετὲς φορές.
Τὴν πρώτη περίοδο πρὶν τὴν ἔλευση τοῦ διαβόλου ἄκουγα πάντα μουσική, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὴν ἐποχὴ αὐτὴν δὲν εἶχα μῆτρες πρωτοτύπων ἐγγραφῶν, τὸ ἠχητικὸ ἀποτέλεσμα δὲν μὲ ἱκανοποιοῦσε, παρὰ μόνο ἐλάχιστες φορές, ὅταν λοιπὸν πραγματικὰ μὲ εὐχαριστοῦσε καὶ ἔνοιωθα τὸ τραγούδι, τότε μὲ ἔπιαναν οἱ ἀνατριχίλες, ἀλλὰ δὲν τὶς πρόσεχα διότι δὲν ἤξερα ἀπὸ ποῦ προερχόταν τότε, ἡ μόνη παρατηρήσῃ ποῦ εἶχα κάνει ἦταν, ἐνῷ τὴν πρώτη φορὰ τὸ τραγούδι τὸ ἔνοιωθα καὶ μοῦ ἄρεσε, τὴν δεύτερη φορὰ οὔτε τὸ ἔνοιωθα οὔτε τὸ καταλάβαινα καὶ δὲν μοῦ ἄρεσε, παράλληλα ἔνοιωθα ἀποστροφή.
Ἄλλαξα μερικὰ ἐνισχυτικὰ τίποτα, τὴν δεύτερη περίοδο ποῦ ἦρθε ὁ βρικόλακας ὁ μεγάλος ἀγόρασα ἠχεῖα γνωστῆς ἀμερικάνικης ἑταιρείας χειροποίητα πάνελ.
Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἀπογοητευτικὸ ὥσπου βρῆκα μῆτρες τραγουδιῶν καλῶν ἐγγραφῶν, καὶ ἄρχισα νὰ ἀκούω ἀποδεκτά, τότε παρατήρησα ὅτι ὅταν ἄκουγα τραγούδια τὰ ὁποῖα μὲ ἐνθουσίαζαν, ἐμφανιζόταν οἱ ἀνατριχίλες, συνήθως ἀπὸ τὰ πόδια, ἀπὸ τὰ πόδια εἰσχωροῦν οἱ μικρὲς ποσότητες, καὶ τότε παρατήρησα ὅτι κάτι ἀνέβαινε στὸ κεφάλι μου, καὶ μοῦ προκαλοῦσε ἕνα εἶδος σύγχυσης, αὐτὴ ὅμως τὴν σύγχυσῃ τώρα ἐγῶ ἔχω τὴν δυνατότητα νὰ τὴν ἐξουδετερώνω, παράλληλα μόλις ἔνοιωθα ὅτι αἰσθανόμουν ἀνατριχίλες, ἔριχνα Ἁγιασμὸ  στὰ πόδια μου, ὁ Ἁγιασμὸς κατέστρεφε ἀμέσως τὴν ἐνέργεια <βρῶμα> ποῦ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν βρικολάκων, ποῦ προσπαθοῦν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους νὰ ἐπηρεάσουν τὸν ἄνθρωπο, ἐπέκτεινε τὸ μέτρο τῆς ἀνατριχίλας, καὶ στὸν νεροχύτη ποῦ ἑτοίμαζα τὸ φαγητό, ἐπειδὴ δὲν εἶχε ἄλλη ἐπιλογὴ νὰ μάθῃ τί φαγητὸ θὰ ἑτοίμαζα γιὰ νὰ τὸ βρωμίσῃ, ἀλλὰ ἐπειδὴ τοῦ κατέστρεφα τὴν ἀνατριχίλα ποῦ προκαλοῦσε ἡ βρῶμα του ὅταν τὴν ἔριχνε, ἄλλαξε τὴν ἀνατριχίλα καὶ κόλλαγε τὴν βρῶμα του σὲ ὅλο το πόδι συγχρόνως, μετὰ χρησιμοποίησε τὶς πατοῦσες καὶ ἔριχνε μεγάλες ποσότητες γιὰ νὰ μὴν προλάβω νὰ τὴν καταστρέψω, ἐγῶ πρόσθεσα καὶ τὸ Εὐχέλαιο καὶ ἐξουδετερώθηκε ἡ ἐπίδραση ποῦ προκαλοῦσε, ὅταν δεχόμαστε μιὰ τέτοια βρῶμα, ἐὰν δὲν τὴν ἀποβάλλομαι θὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν τὴν ὅποια ἐπίδρασῃ ἔχει προγραμματισθῆ μὲ πολλὲς παρενέργειες.
Σᾶς ἔχω ἐξηγήσῃ ἀλλοῦ μεθόδους καὶ τρόπους καταστροφῆς.      
Ὅλα αὐτὰ ποῦ σᾶς ἔγραψα τὰ ἔζησα καὶ τὰ <ἔβλεπα> καὶ τὰ παρακολουθοῦσα, καὶ εἶχα πλήρη ἔλεγχο ὅλων των διαδραματισθέντων γεγονότων, πολλοὶ λίγοι ἄνθρωποι μπόρεσαν νὰ δοῦν ἢ νὰ ἀκούσουν πολὺ λίγα πράγματα, ἐξάλλου πολλὰ φαίνωνται ἐξωπραγματικά, ὄχι, ἁπλῶς δὲν συμβαίνουν κάθε μέρα.
Αὐτὰ ποῦ σᾶς ἔγραψα εἶναι μόνο ἕνα μέρος τῶν διαδραματισθέντων γεγονότων μὲ πολὺ λίγες λεπτομέρειες, γιὰ νὰ ἔχεται μία εἰκόνα μιᾶς μάχης τρειάντα τρειῶν ἐτῶν, ὅσο εἶναι ἡ ἡλικία Τοῦ Ἱησοῦ Χριστοῦ, εἴκοση τέσσερεις ὧρες συνεχῶς, καὶ ἔγινε μὲ ἐλάχιστες ἀπώλειες.
Ὁ τίτλος τοῦ συγκεκριμένου κεφαλαίου προῆλθε ἀπὸ τὸν οὐρανό, θὰ ἀνανεωθῆ ἀργότερα ὅταν ἠρεμήσουν τὰ πράγματα, πολλὰ τμήματα συμπληρώθηκαν ἢ ἀφαιρέθηκαν μὲ ὑπόδειξη ἀπὸ τὸν οὐρανό, τὸ ἀρχεῖο τῆς Μετάλλαξης καταστράφηκε τρεῖς φορές, στὶς δύο ἕνας βρικόλακας βρισκόταν πίσω μου, καὶ ἐγὼ τοῦ εἶπα: Δὲν ὑπάρχῃ λόγος νὰ διαβάζεις τί γράφω, σὲ λίγο θὰ δημοσιευθοῦν καὶ θὰ τὰ διαβάσεις καὶ ἐσύ.
Ἂν κάποιος ἀπὸ σᾶς συμβῇ καὶ ὑποστῇ παρόμοια διαδικασία νὰ μὴ ἀπογοητευθῆ, καὶ νὰ θυμάστε πάντα μία μεγάλη κουβέντα ποῦ ἦλθε λίγο πρὶν τὴν ἐκτέλεση τοῦ μεγάλου βρικόλακα ἀπὸ τὸν Οὐρανό: Ὁ Οὐρανὸς Δὲν Χάνει Ποτέ.

Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr